Poskytnuté informace na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. (303)

Trhací práce velkého a malého rozsahu (dále jen „TPVaMR“) vDP Sýkořice.

Povolení k těžbě v pískovně Straškov.

Naposledy změněno středa, 12 leden 2022 14:02

informace o správních řízeních týkajících se hnědouhelného lomu Bílina, která byla informace o správních řízeních týkajících se hnědouhelného lomu Bílina, která byla vedena báňským úřadem v letech 2018 = 2021 jak již bylo sděleno, výše uvedeném období byla OBÚ vedena tří správní řízení: 1) Povolení hornické činnosti na lomu Bílina — druhá změna, kapitola 1.6 POPD 2) Povolení hornické činnosti podle dokumentace 3) Změny Plánu přípravy, otvírky a dobývání na lomu Bílina3) Povolení hornické činnosti.

Naposledy změněno středa, 05 leden 2022 13:50

Informace k těžbě kobaltu (lithia, či dalších surovin) v oblasti Krušných hor na Kraslicku

Kopie spisu sp. zn. SBS 23004/2018/OBÚ-04 ze dne 10.19.2021 pod č.j. SBS 37568/OBÚ-04/1.

Žádost o poskytnutí informace, týkající se dobývacího prostoru Sýkořice (Zbečno).    

Naposledy změněno pátek, 10 únor 2023 07:27

Plán nakládáni s těžebním odpadem na úložném místě  - odvalu Heřmanice.

Naposledy změněno čtvrtek, 07 říjen 2021 06:31

21_SBS_08737 : Informace k zápisu pozemku do katastru nemovitostí 21_SBS_12700: Informace k zápisu pozemku do katastru nemovitostí 21_SBS_16351: Informace k zápisu pozemku do katastru nemovitostí 21_SBS_20714: Informace k možnosti zrušení dobývacího prostoru

Informace o stanovení DP Božíčany a Božíčany II a hornická činnost stanovená v těchto dobývacích prostorech.

Poskytnutí aktuálně platných povolení k těžbě v pískovně Strašov.

Dne 24. 8. 2021 byla OBÚ v Ostravě poskytnuta informace podle zákona č. 106/1999 Sb.  Společnosti Matyas, s.r.o. (rozhodnutí Federálního ministerstva paliv a energetiky, Praha značky 31/1786/Ko/My/79 ze dne 1. 10. 1979 a rozhodnutí Federálního ministerstva paliv a energetiky, Praha značky 31/522/St/My/77 ze dne 11. 3. 1977).  Žádám Vás o zveřejnění této informace způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 5 odst. 3 uvedeného zákona.

Ložiska štěrkopísku v dobývacím prostoru Ondratice I . 

Žádost o zaslání listin vydaných Obú pro území kraje Karlovarského ve vztahu k dobývacímu prostoru Stráž nad Ohří v letech 2012-2015

Poskytnutí podkladů, ze kterých vyplývá převod oprávnění pro dobývání výhradního ložiska nesrostu cihlářské suroviny.

Informace o dobývacích prostorech v k.ú. Božíčany a jeho okolí

Stanovení, zněna DP pro dobývání výhradního ložiska nerostu cihlářské suroviny. 

Pronájem pozemku těžební společnosti za účelem těžby a rekultivace.

Naposledy změněno čtvrtek, 13 kvě 2021 11:26

Zahájení hornické činnosti v dobývacím prostoru Cínovec I .

Upozornění OBÚ v Ostravě č.j. SBS 5273/1996-511/Ing.Šm/An-40 dne 29. 8. 1996.

Naposledy změněno pondělí, 19 duben 2021 19:19

Žádost a vyjádření č.j. SBS 09975/2021/OBÚ-04.

Žádost o prodloužení plánu OPD Agir spol. s.r.o., Lom Skoupý.     

Naposledy změněno úterý, 06 duben 2021 11:38

Žádost o poskytnutí informace, týkající se lokality lomu Sýkořice.

Naposledy změněno středa, 31 březen 2021 13:32

Žádost a vyjádření č.j. SBS 06272/2021/OBÚ-04.

Žádost a vyjádření č.j. SBS 08449/2021/OBÚ-04.

Základní informace sledující transparentnost příjemců veřejných prostředků.

SBS 08442/2021/OBÚ - 09/1

Naposledy změněno pondělí, 22 březen 2021 12:17

Zpřístupnění informace týkající se zadávání veřejných zakázek OBÚ.

Naposledy změněno pondělí, 15 březen 2021 07:30

Poskytnutí informací k pozemkům v DP Ledce u Židlochovic 106_1999.

Naposledy změněno středa, 10 březen 2021 11:13

Žádost a vyjádření č.j. SBS 01238/2021/OBÚ-04.

Informace k dobývacímu prostoru 1020 - Ondratice I .

Naposledy změněno středa, 27 leden 2021 13:59

Žádost a vyjádření  k č.j. SBS 49661/2020/OBÚ-04.

Žádost a vyjádření č.j. 47565/2020/OBÚ -05/2

Naposledy změněno pondělí, 04 leden 2021 12:10

Žádost a vyjádření č.j. SBS 48707/2020/OBÚ-04 .

Naposledy změněno pondělí, 22 březen 2021 08:13

Žádost a vyjádření  č.j. SBS 45217/2020/OBÚ-04 - (Velkolom Bílina, velkolom ČSA, Lom Nástup Tušimice, lom Vršany)

Informace k dosavadnímu průběhu stanovení dobývacího prostoru na k.ú. Uherský Ostroh.

Informace k chráněnému území pro zvláštní zásahy do zemské kůry Hrušky 1- PZP ID 4002400.

Odval bývalého dolu č. 15 v DP Lešetice, okres Příbram.

Informace o tmnožství vytěženého štěrkopísku v pískovně Strašikov v období 2010 - 2019.

Naposledy změněno pátek, 06 listopad 2020 09:19

Žádost a vyjádření č.j. SBS 34753/2020/OBÚ-04

Poskytnutí elektronické kopie dokumentů, zn: 4358/II/511.4/96 ze dne 20.11.1996.

Informace hledně  pozemků v DP Lešetice.

Poskytnutí informací k HČ otvírky, přípravy,dobývání výhradního ložiska hnědého uhlí lomem Jiří v DP Albertov, Lomnice, K.Poříčí a Nové Sedlo

Žádost a vyjádření č.j. SBS 28862/2020/OBÚ-04.

Žádost a vyjádření č.j. SBS 22557/2020/OBÚ-04.

Žádost a vyjádření č.j. SBS 28852/2020/OBÚ-04.

Žádost a vyjádření č.j. SBS 28741/2020/OBÚ-04.

Žádost a vyjádření č.j. SBS 24754/2020/OBÚ-04.

Žádost a vyjádření č.j. SBS 25957/2020/OBÚ-04.

Žádost a vyjádření č.j. SBS 25990/2020/OBÚ-04.

Žádost a vyjádření č.j. SBS 25993/2020/OBÚ-04

Žádost o poskytnutí informací a dokumentů, týkajících se veslařského kanálu Račice.

Zda-li jsou dány podmínky a jaké, které je nezbytně nutné splnit v rámci nového správního řízení pro povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Chuchelna I.

Naposledy změněno středa, 08 červenec 2020 12:52

Žádost a vyjádření č.j. SBS 23212/2020/OBÚ-04.

Žádost a vyjádření č.j. SBS 23340/2020/OBÚ-04.

Rozhodnutí ve věci záměru "Zahloubení kamenolomu Livodřice" v k.ú. Libodřice a v k.ú. Polni Voděrady.

Povolení těžby štěrkopísku, a/nebo kamene v katastrálním území Císařov (okres Přerov).

Kopaná studny u novostavby RD.

Naposledy změněno středa, 24 červen 2020 18:24

Žádost a vyjádření č.j. SBS 20732/2020/OBÚ-04

Žádost o poskytnutí informace týkající se vydání povolení zahloubení a dotěžení kamenolomu Řeporyje.

Žádost a vyjádření č.j. SBS 18743/2020/OBÚ-04.

Žádost a vyjádření č.j. SBS 18727/2020/OBÚ-04.

Žádost a vyjádření č.j. SBS 18816/2020/OBÚ-04.

Žádost k provedení HG vrt na p. č. 73/44 v k.ú. Hradištko pod Medníkem.

Naposledy změněno pondělí, 08 červen 2020 10:27

Žádost a vyjádření č.j. SBS 17165/2020/OBÚ-04

Naposledy změněno pondělí, 08 červen 2020 09:24

Výše těžby a prodeje upraveného a neupraveného kameniva v kamenolomu Libodřice v roce 2000.

Naposledy změněno úterý, 02 červen 2020 13:12

Žádost o poskytnutí informací týkajících se provádění kontrol v dobývacím prostoru Řeporyje od r. 2000 a předložení plánu zajištění nebo likvidace lomu Řeporyje.

žádost fyzické osoby o poskytnutí informací týkajících se vrtů pro TČ na stavbě Domov pro osoby se zdravotním postižením v lokalitě Hradec Králové v k.ú. Roudnička odpověd OBÚ v Hradci Králové pod čj. SBS 17375/2020/OBÚ-09/1

Zpracování projektové dokumentace stavebního záměru "Rynholec 368 Mrazírna".

Žádost o poskytnutí informací týkajících se protiprávního jednání v lomu Ouštice.

Informace o plnění podmínek souhlasného závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, které vydalo Ministerstvo životního prostředí dne 11. ledna 2016 pod č.j. 88350/ENV/15 k záměru “Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 – 2023“ .

Naposledy změněno čtvrtek, 14 kvě 2020 12:23

Informace o rozhodnutí ČBÚ č.j. 4792/97 ze dne 15.1. 1998 v plném znění.

Naposledy změněno úterý, 05 kvě 2020 12:14

Žádost o informaci o slmuvním převodu DP.

Poskytnutí informací k zahájení řízení o povolení těžby lithia v dobývacím prostoru Horní Slavkov.

Žádost a vyjádření č.j. SBS 08886/2020/OBÚ-04

Naposledy změněno středa, 18 březen 2020 13:53

Poskytnutí informace k pozemku v k.ú. Muglinov.

Naposledy změněno úterý, 20 červenec 2021 08:28

Poskytnutí informace k hornické činnosti v dobývacím prostoru Náklo.

Naposledy změněno čtvrtek, 08 červenec 2021 08:10

Informace o vyřízování náhrady, škody a újmy a regresní náhrady. 

Žádost o poskytnutí informací a dokumentů, týkajících se hornické činnosti  - Schoeller a Max.

Poskytnutí informací k zahloubení kamenolomu Libodřice.

Žádost o poskytnutí informace ke správnímu řízení METRO

Naposledy změněno pondělí, 13 leden 2020 13:43
Uložit
Uživatelské preference týkající se souborů cookie
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat za účelem měření efektivity webových stránek a pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Souhlasím
Odmítnout
Technické
Technické cookies jsou soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek a poskytování základních funkcí, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webu. Nejsou používány pro sběr osobních údajů uživatelů.
Technické
Souhlasím
Odmítnout