Aktualizováno
Poskytnuté informace na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. (309)

Poskytnutí informace k hornické činnosti v dobývacím prostoru Náklo.

Naposledy změněno čtvrtek, 08 červenec 2021 08:10

Informace o vyřízování náhrady, škody a újmy a regresní náhrady. 

Žádost o poskytnutí informací a dokumentů, týkajících se hornické činnosti  - Schoeller a Max.

Poskytnutí informací k zahloubení kamenolomu Libodřice.

Žádost o poskytnutí informace ke správnímu řízení METRO

Naposledy změněno pondělí, 13 leden 2020 13:43

žádost o poskztnutí informací k podkladům správního řízení

Naposledy změněno úterý, 07 leden 2020 14:27

Žádost o poskytnutí informací a dokumentů, týkající se vyjádření OBÚ k Metropolitnímu plánu.

Žádost o poskytnutí informací a dokumentů, týkající se odvalu Lešetice.

Žádost o poskytnutí informací a dokumentů, týkajících se optimalizace železniční trati Praha - Kladno.

Žádost o informaci k zásadám územního rozvoje. 

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb. k povolovacímu procesu těžby v dobývacím prostoru Želešice a vydaných povolení v souvislosti s těžbou v cit. dobývacím prostoru, specifikovaných žadatelem v žádosti o poskytnutí informace ze dne 17.11.2019.

Žádost o poskytnutí informací týkajících se těžby v lomu Špička (dobývací prostor Radotín), zejména na pozemcích parc. č. 2844/1, 2854/2 a 2906, vše v k.ú. Radotín.

Žádost o poskytnutí informací týkajících se zaslání kopií dokumentů týkajících se stanovení dobývacího prostoru Řeporyje a všech vydaných povolení v souvislosti s těžbou v cit. dobývacím prostoru, specifikovaných žadatelem v žádosti o poskytnutí informace ze dne 15.10.2019.

Žádost a vyjádření č.j. SBS 36504/2019/OBÚ-04

Žádost o informaci o odvalech.

Naposledy změněno čtvrtek, 26 září 2019 07:06

Žádost o informaci o zahraničních pracovních cestách.

Žádost a vyjádření č.j. SBS 30697/2019/OBÚ-04.

Poskytnutí informace k DP Ločenice - SBS_29246-2019-1.

Žádost o poskytnutí informací a dokumentů, týkajících se lokality lomu Sýkořice.

Žádost a vyjádření č.j. SBS 23153/2019/OBÚ-04 a č.j. SBS 16646/2019/OBÚ-04

Poskytnutí informací a dokumentů, týkajících se ložiska štěrkopísku Horní Bousov - Obruby

Naposledy změněno pondělí, 01 červenec 2019 13:30

Žádost o poskytnutí informací, týkajících se ložiska štěrkopísku Horní Bousov - Obruby

Naposledy změněno pátek, 07 červen 2019 10:32

Žádost o poskytnutí informací týkajících se aktuálního právního stavu využití výhradních ložisek štěrkopísků a dobývacích prostorů specifikovaných žadatelem v žádosti o poskytnutí informace ze dne 28.5.2019.

Žádost o poskytnutí informací a dokumentů, týkajících se lomu v DP Teletín I.

Žádost o poskytnutí plánu sanace a rekultivace kamenolomu Želešice

Naposledy změněno pondělí, 27 kvě 2019 13:04

Poskytnutí informace k využití pozemku v k.ú. Rosnice u Staré Role

Žádost o informace o podzemních zásobnících plynu.

Naposledy změněno čtvrtek, 23 kvě 2019 12:47

Žádost spolku Krásný Jez, z.s. o poskytnutí informací k záměru zahájení těžby lithia v DP H.Slavkov.

Žádost o poskytnnutí počtu uplatněných nároků a podaných žalob podle zákona č. 82/1992 sb. .

Naposledy změněno pátek, 26 duben 2019 12:42

Rekultivace pískovcového lomu v katastru obce Podhorní Újezd.

Naposledy změněno čtvrtek, 18 duben 2019 12:45

Informace o mimořádných událostech a úrazech v oblasti trhacích prací za posledních 6 let. 

Naposledy změněno čtvrtek, 11 duben 2019 13:48

Informace ohledně problematiky rozkladové komise.

Naposledy změněno čtvrtek, 11 duben 2019 13:48

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci.

Naposledy změněno čtvrtek, 11 duben 2019 13:48

Žádost o poskytnutí informace týkající se stanovení dobývacího prostoru na základě rozhodnutí Oborového sdružení národních podniků pro výrobu maltovin a osinkocementu Radotín pod č.j. OSMO-T/DP 118/1961 ze dne 12.8.1961 a oprávnění k hornické činnosti vydaného OBÚ v Kladně dne 5.12.2001 pod č.j. 8373/01-415.2

Zpřístupnění informace vztahující se k dobývacímu prostoru Ledenice.

Informace týkající se DP Stráž nad Ohří

Plán využívání ložiska na dotčené pozemky uvnitř stanoveného dobývacího prostoru Líšeň II

Žádost o informace o ROZKLADOVÉ KOMISI ČBÚ.

Naposledy změněno čtvrtek, 11 duben 2019 13:49

Poskytnutí stanoviska Českého báňského úřadu ze dne 6.5.1993, č. j. 1087/93.

Poskytnutí stanoviska Českého báňského úřadu ze dne 6.5.1993, č.j. 1087/93.

Naposledy změněno čtvrtek, 11 duben 2019 13:49

Žádost o poskytnutí informací a dokumentů, týkajících se hornické činnosti v dobývacím prostoru Lubná II

Žádost o informaci o platech.

Naposledy změněno čtvrtek, 11 duben 2019 13:49

Žádost o informaci o platech.

Naposledy změněno čtvrtek, 11 duben 2019 13:50

Žádost o poskytnutí stanoviska ČBÚ ze dne 11. června 1992, č.j. 957/92 II.   

Naposledy změněno čtvrtek, 11 duben 2019 13:51

K žádosti fyzické osoby o zpřístupnění informace vztahující se k dobývacím prostorům Blana a Ledenice - viz přiložené soubory. (2.)

K žádosti fyzické osoby o zpřístupnění informace vztahující se k dobývacím prostorům Blana a Ledenice - viz přiložené soubory.

Žádost spolku obcí a občanů o poskytnutí informací týkajících se ložiska štěrkopísku Lohenice.

Poskytnuté info dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018 ve formátu *.zip.

Naposledy změněno pátek, 22 listopad 2019 08:15

Poskytnuté info dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018 ve formátu *.zip.

Naposledy změněno čtvrtek, 07 listopad 2019 08:14

Poskytnuté info dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018 ve formátu *.zip.

Naposledy změněno pondělí, 02 prosinec 2019 09:15

Žádost o poskytnutí informací a dokumentů, týkajících se lomu Bernartice.

Kámen Zbraslav a.s. v Želešinách - statistky počtu odstřelů.

Žádost o informaci o sdělení počtu provedených trhacích prací velkého rozsahu v jednotlivých měsících za období leden 2015 až prosinec 2017.

Naposledy změněno čtvrtek, 11 duben 2019 13:51

Žádost o informaci o úrazovosti a počtu mimořádných událostí v oblasti trhacích prací za posledních pět let na území České republiky.

Naposledy změněno čtvrtek, 11 duben 2019 13:52

Žádost o poskytnutí informací a dokumentů, týkajících se lomu Radíč.

SBS 27007-2018-OBÚ-02 - žádost o informace o činnosti prošetřovatele.

Žádost o informaci o skladování pyrotechnických výrobků.

Žádost o poskytnutí informací a dokumentů, týkajících se lomu Zbraslav.

Dotaz k vydání povolení pro nabývání, dovoz nebo tranzit výbušnin.

Žádost o informaci k aplikaci zákona č. 82/1998 Sb..

Žádost o informaci o zacházení s pyrotechnickými výrobky.

Podmínek těžby a rekultivace v dobývacím prostoru Ostrožská Nová Ves.

Měření seismicity -Bernartice.

Žádost o informaci o jednáních konaných za účasti ČBÚ.

Naposledy změněno čtvrtek, 11 duben 2019 13:52

Žádost o informaci jak se měnila povolená báze těžby v lomu VČS – západ v letech 1993-2010.

Žádost o doplnění informace ze dne 14.5.2018 č.j. SBS 14360/2018/OBÚ-02/1. ohledně činnosti prováděné hornickým způsobem organizace HERLIN spol. s r.o. na lomu Kozárovice a kontrole Státní báňské správy u této organizace. Podání bylo vyřízeno přípisem dne 6.6.2018 č.j. SBS 16063/2018/OBÚ-02/1

Žádost o odměnách nejvyšších státních úřednících.

Naposledy změněno čtvrtek, 11 duben 2019 13:52

Žádost o informaci týkající se těžebních rypadel.

Naposledy změněno čtvrtek, 11 duben 2019 13:52

Rozhodnutí o povolení hornickéčinnosti v dobývacím prostoru Litice.

Žádost o statistickou informaci o počtu podaných dotazů v režimu zákonů o svobodném přístupu k informacím za rok 2017

Žádost o informaci o záznamech o činnostech zpracování podle GDPR.

Žádost o poskytnutí rozhodnutí ČBÚ.

Informace týkající se Chráněného ložiskového území Zbraslav I

Žádost o informace o regresních úhradách.

Žádost o informace o smluvních vztazích.

Informace týkající se hornické činnosti v dobývacím prostoru Zbraslav IV.

Informace týkající se výhradního ložiska stavebního kamene  Zbraslav I.      

SBS 41104/2017/OBÚ-04/1  -  Vliv kamenolomu na sesuv ze dne 7.6. 2013

"Přiznání k úhradě z vydobytých nerostů za rok 2015" z dobývacího prostoru ropy zemního plynu z k. ú. Obce Uhřice  

PŘÍLOHY: p0.doc - Informování žadatelky o poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb. – SBS 37531/2017/OBÚ-01/1 ze dne 23.11.2017 (soubor word) p1.pdf - Rozhodnutí generálního ředitelství Cementáren a vápenek, koncern Praha, č.j. CEVA/DP-219/81 ze dne 27.4.1981 – stanovení DP Líšeň p2.pdf - Rozhodnutí Českého báňského úřadu č.j. 3286/81 ze dne 12.6.1981 – Osvědčení o zaevidování DP Líšeň p6.pdf - Rozhodnutí OBÚ v Brně č.j. 2218/98 ze dne 10.6.1998 – Osvědčení o zaevidování DP Líšeň p4.pdf - Rozhodnutí OBÚ v Brně č.j. 277/02/60315 ze…

Žádost spolku Ateliér trvale udržitelného rozvoje české krajiny o informace ve věci "Změny plánu využívání ložiska Milhostov" a jakékolik jíné řízení ve věci pískovny Milhostov

Žádost organizace GEOtest, a.s. o poskytnutí informací ve věci povolené hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Žádost spolku Ateliér trvale udržitelného rozvoje české krajiny o informace k pískovně Milhostov

středa, 09 srpen 2017 08:58

Žádost fyzické osoby o poskytnutí informací

Napsal(a)

Žádost o informaci o zrušení veřejné vyhlášky.

středa, 09 srpen 2017 08:47

Žádost fyzické osoby o poskytnutí informací

Napsal(a)

Žádost o informaci o poskytování statistických údajů k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 sb. .

Umístění stavby v prostoru dobývacího území 0297 - Ostrožská Nová Ves.

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského obdržel dne 23.5.2017 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se povolení hornické činnosti v dobývacích prostorech Český Krumlov a Křenov.

Dotaz na činnost rozkladové komise ČBÚ.

Poskytnutí informací týkající se ložisek nerostů na pozemcích vlastníka pod čj. SBS 08623_2017.

Žádost města Jenišov o informace k DP Jenišov, geometrickým bodům, těžbě a finančním rezervám na sanace a rekultivace

Uložit
Uživatelské preference týkající se souborů cookie
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat za účelem měření efektivity webových stránek a pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Souhlasím
Odmítnout
Technické
Technické cookies jsou soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek a poskytování základních funkcí, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webu. Nejsou používány pro sběr osobních údajů uživatelů.
Technické
Souhlasím
Odmítnout