Aktualizováno
Poskytnuté informace na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. (302)

Informace týkající se předmětu řízení o povolení hornické činnosti podle dokumentace „Plán likvidace 2023, dobývací prostor Sadská“ -          Žádost o poskytnutí informací -          Poskytnuté informace Uvedené dokumenty jsou připojeny.

Vyjádření č.j. SBS 53723/2023/OBÚ-02 ze dne 28.11.2023 s přílohou SBS 23472/2023/OBÚ-02, dle z. č. 106/1999.

informací, které se týkají  rozhodnutí vydaných (a rovněž připravovaných) Obvodním báňským úřadem pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého k těžbě uhlí v dolech ČSM sever a jih, které provozujespolečnost OKD, a.s.

Naposledy změněno čtvrtek, 04 leden 2024 09:06

Rekultivace dobývacího prostoru Hrušovany u Brna.

Naposledy změněno pátek, 15 prosinec 2023 12:19

Rekultivace dobývacího prostoru Hrušovany u Brna.

Žádost o generel rekultivace.

Žádost o generel rekultivace.

Informace týkající se splnění opatření stanovených při kontrole provedené dne 8.8.2023 v kamenolomu Mrač.

Povolení ČPHZ, geotermální vrty.

K provedené demolici administrativní budovy č.p. 30 a prováděným zemním pracím na pozemku st.170 k.u. Křenov u Kájova“.

Povolení vyhledávání a průzkumu ložisek důlními díly na Cínovci (ražba otvírkové štoly Sedmihůrky-ložisko).

Naposledy změněno pondělí, 06 listopad 2023 12:38

Žádost o dokument, technickou zprávu, který je uveden v příloze.

Naposledy změněno čtvrtek, 02 listopad 2023 13:45

Vymezení území odvalu  Hamernice (ÚMTO).

Naposledy změněno středa, 01 listopad 2023 07:39

Nakládání s těžebním odpadem na Odvalu Heřmanice.

Nezákonný postup v souvislosti s vyřizováním žádosti

Naposledy změněno čtvrtek, 19 říjen 2023 11:36

Jak je vymezen bezpečnostní okruh pro ohňostrojovou přehlídku na Brněnské přehradě Ignis Brunesis, která se koná každý rok v červnu.

Stavby v CHLÚ Domoradice č. 51993000.  

Naposledy změněno středa, 11 říjen 2023 12:15

Společností, které by mohly vlastnit vrtné soupravy Sandvik/Tamrock v obvodě Sokolov a podléhajících částí.

Společnosti, ktoré by mohli vlastnit' vrtné sůpravy Sandvik/Tamrock v obvode Most a podliehajůcich častí.

Žádost o poskytnutí informací týkajících se typů používaných vrtných souprav.

Poskytnutí všech kontrol (protokolů, příloh apod.), které OBÚ provedlv rámci „Úložného místa těžebního odpadu - odval Heřmanice".

Žádost o skytnutí všech kontrol (protokolů, příloh apod.), které OBÚ provedl v rámci „Úložného místa těžebního odpadu — odval Heřmanice" za období do 1.1.2012 do dne přijetí této žádosti o informace.

Pposkytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkajících se opatření stanovených na základě kontroly provedené dne 8.8.2023 v provozovně Mrač, vč. zpřístupnění souvisejícího protokolu o kontrole.

Informace o odmítnutých žádostech podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Informací týkající se ČBÚ, a to především jeho hospodaření, vnitřních předpisů a organizační struktury.

Naposledy změněno čtvrtek, 31 srpen 2023 13:32

Rozhodnutí o povolení hornické činnosti"v lomu Markovice , k.ú.Žleby (797651).

Naposledy změněno úterý, 29 srpen 2023 10:58

Katastrální území Blovice.

Naposledy změněno pondělí, 14 srpen 2023 15:37

Problematika odpalování pyrotechniky a ohňostrojů.

Těžba nerostu v dobývacích prostorech Dolní Lhota (Spešov), Dolní Lhota II a Blansko III.  Závada z kontrolního protokolu ze dne 9.7.2020

Naposledy změněno pondělí, 31 červenec 2023 11:16

Zápis o dobývacím prostoru (dále jen „DP“) do katastru nemovitostí u pozemků v katastrálním území Lomniceu Sokolova, parcelního čísla 201/ 1, 201/2 a 202.

Informace týkajících se lomu Skoupý v dobývacím prostoru Skoupý.  

Naposledy změněno pondělí, 17 červenec 2023 07:36

Soupis platných povolení ke geologickému průzkumu a těžbě vltavínů na území Jihočeského a Plzeňského kraje (s uvedením oprávněného subjektu a doby platnosti povolení).

Naposledy změněno úterý, 20 červen 2023 11:25

Poskytnutí informace ve věci poskytnutí informací o vydání stanoviska báňského úřadu, jako dotčeného orgánu státní správy, k Návrhu změny č. 1 územního plánu Sudice.

Poskytnutí zápisů z provádění kontrol.    

Naposledy změněno pátek, 21 duben 2023 06:40

Evidenci díla Močálka ID 17071 a Amerika ! ID 17072.    

Žádost o zaslání dokumentu, kterým byla změna výšky zavážky (nad kótu 303 ) provedena.        

Naposledy změněno čtvrtek, 30 březen 2023 13:17

Poskytnutí informací o souřadnicích vrcholů dobývacího prostoru Klobouky u Brna.  

Zaslání všech protokolů a zápisů z provedené inspekční kontroly ze dne 19.1.2023 na pracovišti pískovny v dobývacím prostoru DolníLhota II _ev. č. 60273.  

Naposledy změněno středa, 22 březen 2023 12:51

Změna předešlého rozhodnutí OBÚ v Brně( čj.283/02).

Naposledy změněno úterý, 21 březen 2023 08:55

Vyjádření čj. SBS 13442/2017 ze dne 10. 5. 2017.

Naposledy změněno úterý, 28 únor 2023 08:15

Zpřístupnění informací týkajících se činnosti prováděné hornickým způsobem ze strany: Lesy České republiky, s. p..,

Žádost o poskytnutí informaci, týkající se Prahy a Středočeského kraje.  

Žádost  o sken evidence podzemních objektů v CHLU Křenov.        

Naposledy změněno čtvrtek, 20 duben 2023 08:48

Dokumentace „plán ??? SDD… Křenov schválený GDO a Objednatelem MŽP v květnu 2022 podle něhož PKU – Diamo provedlo stavbu zabezpečovací stěny a zajištění dalších SDD Křenov“.

Doklad o poskytnutí plné moci společnosti DIAMO, s.p. k realizaci zabezpečení SDD komín K8, K10, K19 a propadové pásmo k.ú. Křenov u Kájova na základě ohlášení

 Informace k  žádosti čj. CHLÚ Křenov S+R-VH1887-2022.12.23_OBU Plzeň + čj. CHLÚ Křenov S+R-VH1887-2022.12.25_OBU Plzeň - odpověď čj. SBS 57380/2022-OBÚ-06.

Naposledy změněno pondělí, 16 leden 2023 13:06

K žádostem čj. CHLÚ Křenov S+R-VH1887-2023.01.06_OBU Plzeň / CHLÚ Křenov S+R-VH1887-2023.01.07_OBU Plzeň / CHLÚ Křenov S+R-VH1887-2023.01.07_OBU Plzeň.a - odpověď čj. SBS 01186/2023-OBÚ-06

Poskytnutí všech rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro HMP a kraj Středočeský popř. ČBÚ v Praze, jimiž byl vymezen rozsah a podmínky provádění geologického průzkumu vč. doplňkového geologického průzkumu pro stavbu metra I.D, a to v úseku Pankrác — Olbrachtova - Nádraží Krč.

Naposledy změněno pondělí, 02 leden 2023 13:40

Informace - sanace a rekultivace pozemků v k.ú. Třinec

Naposledy změněno úterý, 13 prosinec 2022 12:37

Informace týkající se řízení ve věci rozšíření těžby v kamenolomu Stříbrná Skalice -          Žádost o poskytnutí informací - Stříbrná Skalice -          Poskytnutí informace – Stříbrná Skalice  

Naposledy změněno pondělí, 14 listopad 2022 13:31

Informace k lomu Hamr v k.ú. Dobřín.

Žádost o poskytnutí informací týkajících se kontrolní prohlídky ze dne 20.9.2022 v kamenolomu Mrač.

Naposledy změněno pondělí, 24 říjen 2022 08:20

Poskytnutí informací k mapovým podkladům, plánům rekultivací a další činnosti, které pomohou vymezit dobývací prostor a skládku na pozemcích p. č. 242/1, 242/2, 240/4, 228/3 a 228/1 v katastrálním území Brněnské Ivanovice.

Naposledy změněno středa, 12 říjen 2022 07:11

Povolení hornické činnosti na Dole ČSM.

Naposledy změněno pondělí, 19 září 2022 08:42

Poskytnutí informací, zda v letech 2019-2022 vedl úřad správní řízenítýkající se velkolomu Bílina.

Naposledy změněno čtvrtek, 15 září 2022 12:38

Letošní vyjádření (stanovisko) Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, dle § 19 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), pro Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí (pro účely vydání závazného stanoviska krajského úřadu), ve věci stavebního záměru "Zahradní domek" v k ú. Hrušovany u Brna, na pozemku parc. č. 1394….“.

Žádost o veškeré interní dokumenty, které upravují činnost rozkladové komise na vašem úřadu (např. statut,jednací řád).

Naposledy změněno pátek, 19 srpen 2022 08:17

Stav dobývacího prostoru Bzenec I. na pč. 5253/I.

Poskytnuté dokumenty:  Rozhodnutí o povolení hornické činnosti v DP Tušimice podle POPD lomu Libouš, č.j.3806/98/11 ze dne 4.12.1998 —— 6 listů- Rozhodnutí o povolení hornické činnosti podle POPD lomu Libouš II — sever v DPTušimice, č.j. 7879/05/II ze dne 28.2. 2006 — 10 listů— Vyjádření Ministerstva životního prostředí o .j. 62 93 9/ENV/08, 1457/420/08 ze dne29.8.2008— 3 listy

Poskytnutí informace ve věci Stanovení poskytnutí informací - podmínek poddolování a možnosti založení objektu.

Poskytnutí informací ve věci pískovny Skviřín.

Poskytnutí informací ke zrušenému DP Křenov

Naposledy změněno středa, 22 červen 2022 06:50

Poskytnutí informací ke zrušenému DP Křenov.

Poskytnutí dokumentů, posudků, expertíz, stanovisek apod., které byly ze strany státního podniku Diamo, s.p. předány na OBÚ. 

Žádost o poskytnutí informací týkajících se kamenolomu Mrač.

Naposledy změněno pondělí, 23 leden 2023 12:32

Seznam zadaných veřejných zakázek malého rozsahu za rok 2021.

Informace k veřejným zakázkám malého rozsahu za rok 2021

Seznam vybraných veřejných zakázek malého rozsahu za rok 2021.

Poskytnutí informací ve věci skládky stavebního odpadu na ložisku prognozního zdroje grafitu CHLÚ Křenov / CHKO Blanský les,

Poskytnutí veřejné vyhlášky a Rozhodnutí o umístění stavby - Separační linka-H.Slavkov

K žádosti fyzické osoby o poskytnutí dokumentů týkající se povolení hornické činnosti likvidace hlavních důlních děl ložiska grafitu Lazec a povolení alternativního využívání hlavních důlních děl lokality Český Krumlov pro prohlídkovou činnost, v DP Křenov.

Žádost a odpověď č.j. SBS 06339/2022.

Žádost fyzické osoby o poskytnutí dokumentace Plánu zajištění dolu Lazec, DP Křenov a žádosti o vydání příslušného povolení k hornické činnosti.

Žádosti FO o poskytnutí dokumentace Plánu sanace a rekultivace dolu Lazec, DP Křenov a navazujících dokumentů a rozhodnutí.

Naposledy změněno čtvrtek, 17 březen 2022 13:25

Rozhodnutí o geologického průzkumu metra I.D.

Informace k DP Stráž nad Ohří, oprávněná organizace k HČ v DP Stráž nad Ohří

Žádost o poskytnutí informace, týkající se k.ú. Zbraslav.

  Informace k žádosti fyzické osoby pozemkům p.č. 1424/58 a 1424/90 v.k.ú Suchdol nad Lužnicí,

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Souhlasím
Decline
Unknown
Unknown
Souhlasím
Decline