Poskytnuté informace na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. (309)

Žádost o poskytnutí kopií části dokumentace, kterou společnost Sedlecký kaolin, a. s. žádá o povolení otvírky,přípravy a dobývání.

V jakém právním stavu je využití ložiska v k. ú. Roblín-Kuchařík? Zda plán zajištění a ukončení hornické činnosti nebo stav s ukončenou rekultivací?

žádám o  : 1.  Platné povolení k provozu "nového" zařízení na úpravu odpadů(úpravárenské linky) v k.ú. Dolní Lhota 2.  Přehled dodacích/nákladových listů "navážka písků Blansko 3" za období1.2.2023 - 22-32023       

Naposledy změněno čtvrtek, 09 kvě 2024 10:50

Poskytnutí informace ve věci poskytnutí informace o dobývacích prostorech, hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na vybraných lokalitách.

Jaká opatření ze strany Sedleckého kaolinu, a. s. eviduje OBÚ jako správní orgán od roku 2021 do současnosti a předložení projektové dokumentace, stavebního povolení a nově vydaného povolení o vypouštění důlních vod do vodních toků v souvislosti s retenčními nádržemi organizace Sedlecký kaolin, a. s..

Znečištění vodního toku a přírodních prostorů v katastrálním území Nová Role, Božičany, Jenišov a Mírová.

Poskytnutí informací a dokumentů týkajících se výhradního ložiska štěrkopísku Tišice- Mlékojedy (přesných nákresů výhradního ložiska štěrkopísku Tišice-Mlékojedy, přesných nákresů chráněného ložiskového území Mlékojedy I., dokumentace související se zrušeným dobývacím prostorem Mlékojedy, zejména pak dokumentace o ukončení těžby ve vytěženém objektu s ukončenou těžbou Mlékojedy u Neratovic, případné další dokumentace či podklady související s těžbou a stanovením dobývacích prostorů v předmětné oblasti).

Informace týkající se předmětu řízení o povolení hornické činnosti podle dokumentace „Plán likvidace 2023, dobývací prostor Sadská“ -          Žádost o poskytnutí informací -          Poskytnuté informace Uvedené dokumenty jsou připojeny.

Vyjádření č.j. SBS 53723/2023/OBÚ-02 ze dne 28.11.2023 s přílohou SBS 23472/2023/OBÚ-02, dle z. č. 106/1999.

informací, které se týkají  rozhodnutí vydaných (a rovněž připravovaných) Obvodním báňským úřadem pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého k těžbě uhlí v dolech ČSM sever a jih, které provozujespolečnost OKD, a.s.

Naposledy změněno čtvrtek, 04 leden 2024 09:06

Rekultivace dobývacího prostoru Hrušovany u Brna.

Naposledy změněno pátek, 15 prosinec 2023 12:19

Rekultivace dobývacího prostoru Hrušovany u Brna.

Žádost o generel rekultivace.

Žádost o generel rekultivace.

Informace týkající se splnění opatření stanovených při kontrole provedené dne 8.8.2023 v kamenolomu Mrač.

Povolení ČPHZ, geotermální vrty.

K provedené demolici administrativní budovy č.p. 30 a prováděným zemním pracím na pozemku st.170 k.u. Křenov u Kájova“.

Povolení vyhledávání a průzkumu ložisek důlními díly na Cínovci (ražba otvírkové štoly Sedmihůrky-ložisko).

Naposledy změněno pondělí, 06 listopad 2023 12:38

Žádost o dokument, technickou zprávu, který je uveden v příloze.

Naposledy změněno čtvrtek, 02 listopad 2023 13:45

Vymezení území odvalu  Hamernice (ÚMTO).

Naposledy změněno středa, 01 listopad 2023 07:39

Nakládání s těžebním odpadem na Odvalu Heřmanice.

Nezákonný postup v souvislosti s vyřizováním žádosti

Naposledy změněno čtvrtek, 19 říjen 2023 11:36

Jak je vymezen bezpečnostní okruh pro ohňostrojovou přehlídku na Brněnské přehradě Ignis Brunesis, která se koná každý rok v červnu.

Stavby v CHLÚ Domoradice č. 51993000.  

Naposledy změněno středa, 11 říjen 2023 12:15

Společností, které by mohly vlastnit vrtné soupravy Sandvik/Tamrock v obvodě Sokolov a podléhajících částí.

Společnosti, ktoré by mohli vlastnit' vrtné sůpravy Sandvik/Tamrock v obvode Most a podliehajůcich častí.

Žádost o poskytnutí informací týkajících se typů používaných vrtných souprav.

Poskytnutí všech kontrol (protokolů, příloh apod.), které OBÚ provedlv rámci „Úložného místa těžebního odpadu - odval Heřmanice".

Žádost o skytnutí všech kontrol (protokolů, příloh apod.), které OBÚ provedl v rámci „Úložného místa těžebního odpadu — odval Heřmanice" za období do 1.1.2012 do dne přijetí této žádosti o informace.

Pposkytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkajících se opatření stanovených na základě kontroly provedené dne 8.8.2023 v provozovně Mrač, vč. zpřístupnění souvisejícího protokolu o kontrole.

Informace o odmítnutých žádostech podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Informací týkající se ČBÚ, a to především jeho hospodaření, vnitřních předpisů a organizační struktury.

Naposledy změněno čtvrtek, 31 srpen 2023 13:32

Rozhodnutí o povolení hornické činnosti"v lomu Markovice , k.ú.Žleby (797651).

Naposledy změněno úterý, 29 srpen 2023 10:58

Katastrální území Blovice.

Naposledy změněno pondělí, 14 srpen 2023 15:37

Problematika odpalování pyrotechniky a ohňostrojů.

Těžba nerostu v dobývacích prostorech Dolní Lhota (Spešov), Dolní Lhota II a Blansko III.  Závada z kontrolního protokolu ze dne 9.7.2020

Naposledy změněno pondělí, 31 červenec 2023 11:16

Zápis o dobývacím prostoru (dále jen „DP“) do katastru nemovitostí u pozemků v katastrálním území Lomniceu Sokolova, parcelního čísla 201/ 1, 201/2 a 202.

Informace týkajících se lomu Skoupý v dobývacím prostoru Skoupý.  

Naposledy změněno pondělí, 17 červenec 2023 07:36

Soupis platných povolení ke geologickému průzkumu a těžbě vltavínů na území Jihočeského a Plzeňského kraje (s uvedením oprávněného subjektu a doby platnosti povolení).

Naposledy změněno úterý, 20 červen 2023 11:25

Poskytnutí informace ve věci poskytnutí informací o vydání stanoviska báňského úřadu, jako dotčeného orgánu státní správy, k Návrhu změny č. 1 územního plánu Sudice.

Poskytnutí zápisů z provádění kontrol.    

Naposledy změněno pátek, 21 duben 2023 06:40

Evidenci díla Močálka ID 17071 a Amerika ! ID 17072.    

Žádost o zaslání dokumentu, kterým byla změna výšky zavážky (nad kótu 303 ) provedena.        

Naposledy změněno čtvrtek, 30 březen 2023 13:17

Poskytnutí informací o souřadnicích vrcholů dobývacího prostoru Klobouky u Brna.  

Zaslání všech protokolů a zápisů z provedené inspekční kontroly ze dne 19.1.2023 na pracovišti pískovny v dobývacím prostoru DolníLhota II _ev. č. 60273.  

Naposledy změněno středa, 22 březen 2023 12:51

Změna předešlého rozhodnutí OBÚ v Brně( čj.283/02).

Naposledy změněno úterý, 21 březen 2023 08:55

Vyjádření čj. SBS 13442/2017 ze dne 10. 5. 2017.

Naposledy změněno úterý, 28 únor 2023 08:15

Zpřístupnění informací týkajících se činnosti prováděné hornickým způsobem ze strany: Lesy České republiky, s. p..,

Žádost o poskytnutí informaci, týkající se Prahy a Středočeského kraje.  

Žádost  o sken evidence podzemních objektů v CHLU Křenov.        

Naposledy změněno čtvrtek, 20 duben 2023 08:48

Dokumentace „plán ??? SDD… Křenov schválený GDO a Objednatelem MŽP v květnu 2022 podle něhož PKU – Diamo provedlo stavbu zabezpečovací stěny a zajištění dalších SDD Křenov“.

Doklad o poskytnutí plné moci společnosti DIAMO, s.p. k realizaci zabezpečení SDD komín K8, K10, K19 a propadové pásmo k.ú. Křenov u Kájova na základě ohlášení

 Informace k  žádosti čj. CHLÚ Křenov S+R-VH1887-2022.12.23_OBU Plzeň + čj. CHLÚ Křenov S+R-VH1887-2022.12.25_OBU Plzeň - odpověď čj. SBS 57380/2022-OBÚ-06.

Naposledy změněno pondělí, 16 leden 2023 13:06

K žádostem čj. CHLÚ Křenov S+R-VH1887-2023.01.06_OBU Plzeň / CHLÚ Křenov S+R-VH1887-2023.01.07_OBU Plzeň / CHLÚ Křenov S+R-VH1887-2023.01.07_OBU Plzeň.a - odpověď čj. SBS 01186/2023-OBÚ-06

Poskytnutí všech rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro HMP a kraj Středočeský popř. ČBÚ v Praze, jimiž byl vymezen rozsah a podmínky provádění geologického průzkumu vč. doplňkového geologického průzkumu pro stavbu metra I.D, a to v úseku Pankrác — Olbrachtova - Nádraží Krč.

Naposledy změněno pondělí, 02 leden 2023 13:40

Informace - sanace a rekultivace pozemků v k.ú. Třinec

Naposledy změněno úterý, 13 prosinec 2022 12:37

Informace týkající se řízení ve věci rozšíření těžby v kamenolomu Stříbrná Skalice -          Žádost o poskytnutí informací - Stříbrná Skalice -          Poskytnutí informace – Stříbrná Skalice  

Naposledy změněno pondělí, 14 listopad 2022 13:31

Informace k lomu Hamr v k.ú. Dobřín.

Žádost o poskytnutí informací týkajících se kontrolní prohlídky ze dne 20.9.2022 v kamenolomu Mrač.

Naposledy změněno pondělí, 24 říjen 2022 08:20

Poskytnutí informací k mapovým podkladům, plánům rekultivací a další činnosti, které pomohou vymezit dobývací prostor a skládku na pozemcích p. č. 242/1, 242/2, 240/4, 228/3 a 228/1 v katastrálním území Brněnské Ivanovice.

Naposledy změněno středa, 12 říjen 2022 07:11

Povolení hornické činnosti na Dole ČSM.

Naposledy změněno pondělí, 19 září 2022 08:42

Poskytnutí informací, zda v letech 2019-2022 vedl úřad správní řízenítýkající se velkolomu Bílina.

Naposledy změněno čtvrtek, 15 září 2022 12:38

Letošní vyjádření (stanovisko) Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, dle § 19 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), pro Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí (pro účely vydání závazného stanoviska krajského úřadu), ve věci stavebního záměru "Zahradní domek" v k ú. Hrušovany u Brna, na pozemku parc. č. 1394….“.

Žádost o veškeré interní dokumenty, které upravují činnost rozkladové komise na vašem úřadu (např. statut,jednací řád).

Naposledy změněno pátek, 19 srpen 2022 08:17

Stav dobývacího prostoru Bzenec I. na pč. 5253/I.

Poskytnuté dokumenty:  Rozhodnutí o povolení hornické činnosti v DP Tušimice podle POPD lomu Libouš, č.j.3806/98/11 ze dne 4.12.1998 —— 6 listů- Rozhodnutí o povolení hornické činnosti podle POPD lomu Libouš II — sever v DPTušimice, č.j. 7879/05/II ze dne 28.2. 2006 — 10 listů— Vyjádření Ministerstva životního prostředí o .j. 62 93 9/ENV/08, 1457/420/08 ze dne29.8.2008— 3 listy

Poskytnutí informace ve věci Stanovení poskytnutí informací - podmínek poddolování a možnosti založení objektu.

Poskytnutí informací ve věci pískovny Skviřín.

Poskytnutí informací ke zrušenému DP Křenov

Naposledy změněno středa, 22 červen 2022 06:50

Poskytnutí informací ke zrušenému DP Křenov.

Poskytnutí dokumentů, posudků, expertíz, stanovisek apod., které byly ze strany státního podniku Diamo, s.p. předány na OBÚ. 

Žádost o poskytnutí informací týkajících se kamenolomu Mrač.

Naposledy změněno pondělí, 23 leden 2023 12:32

Seznam zadaných veřejných zakázek malého rozsahu za rok 2021.

Informace k veřejným zakázkám malého rozsahu za rok 2021

Seznam vybraných veřejných zakázek malého rozsahu za rok 2021.

Poskytnutí informací ve věci skládky stavebního odpadu na ložisku prognozního zdroje grafitu CHLÚ Křenov / CHKO Blanský les,

Poskytnutí veřejné vyhlášky a Rozhodnutí o umístění stavby - Separační linka-H.Slavkov

K žádosti fyzické osoby o poskytnutí dokumentů týkající se povolení hornické činnosti likvidace hlavních důlních děl ložiska grafitu Lazec a povolení alternativního využívání hlavních důlních děl lokality Český Krumlov pro prohlídkovou činnost, v DP Křenov.

Žádost a odpověď č.j. SBS 06339/2022.

Žádost fyzické osoby o poskytnutí dokumentace Plánu zajištění dolu Lazec, DP Křenov a žádosti o vydání příslušného povolení k hornické činnosti.

Žádosti FO o poskytnutí dokumentace Plánu sanace a rekultivace dolu Lazec, DP Křenov a navazujících dokumentů a rozhodnutí.

Naposledy změněno čtvrtek, 17 březen 2022 13:25
Uložit
Uživatelské preference týkající se souborů cookie
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat za účelem měření efektivity webových stránek a pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Souhlasím
Odmítnout
Technické
Technické cookies jsou soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek a poskytování základních funkcí, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webu. Nejsou používány pro sběr osobních údajů uživatelů.
Technické
Souhlasím
Odmítnout