Státní báňská správa - Působnost

Orgány státní báňské správy

Státní báňská správa je tvořena Českým báňským úřadem a obvodními báňskými úřady. Český báňský úřad (ČBÚ) je ústředním orgánem státní správy se sídlem v Praze. V jeho čele stojí předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda. Českému báňskému úřadu je podřízeno 7 obvodních báňských úřadů (OBÚ): 

 1. Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, se sídlem v Praze.
 2. Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, se sídlem v Plzni.
 3. Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, se sídlem v Sokolově.
 4. Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, se sídlem v Mostě.
 5. Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Vysočina, se sídlem v Hradci Králové.
 6. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, se sídlem v Brně.
 7. Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, se sídlem v Ostravě.

Orgány státní báňské správy provádějí především vrchní dozor, a to nad:

 • hornickou činností,
 • činností prováděnou hornickým způsobem,
 • požární ochranou v podzemí,
 • dodržováním pracovních podmínek v hornických organizacích,
 • nakládáním s výbušninami,
 • nakládáním s těžebním odpadem,
 • zajišťováním bezpečného stavu podzemních objektů. 

Orgány státní báňské správy kontrolují, zda organizace vykonávají tyto činnosti v souladu se zákonem č. 44/1988 Sb., zákonem č. 61/1988 Sb. a právními předpisy vydanými na jejich základě,  pokud upravují ochranu a využívání ložisek nerostů, bezpečnost provozu, zajištění chráněných objektů a zájmů před účinky hornické činnosti a nakládáním s výbušninami, a jinými obecně závaznými právními předpisy, které upravují bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost technických zařízení, požární ochranu v podzemí a pracovní podmínky v organizacích, pokud vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami (seznam předpisů viz Zákony zakládající věcnou a územní působnost SBS a Právní předpisy).  

Do působnosti orgánů státní báňské správy patří také např. stanovování dobývacích prostorů, vydávání povolení/oprávnění k hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a k nakládání s výbušninami (v civilním sektoru), ověřování odborné způsobilosti a vydávání přísl. osvědčení a průkazů, vedení evidencí či správa úhrad z dobývacích prostor a z vydobytých nerostů.

Ústřední báňští inspektoři a obvodní báňští inspektoři

Úkoly orgánů státní báňské správy na úseku vrchního dozoru vykonává Český báňský úřad ústředními báňskými inspektory a obvodní báňské úřady obvodními báňskými inspektory.

Báňští inspektoři jsou oprávněni:

 • provádět úkony potřebné ke zjištění závad a ke zjišťování stavu příčin a následků závažných provozních nehod (havárií) a závažných pracovních úrazů,
 • dávat závazné příkazy, aby byly odstraněny zjištěné závady a nedostatky, a při zřejmém a bezprostředním ohrožení zákonem chráněných obecných zájmů, zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti provozu a technických zařízení, popřípadě majetku, dávat závazné příkazy k zastavení provozu organizace nebo jeho části, popřípadě jejích technických zařízení, a to v nezbytném rozsahu až do odstranění závad,
 • zakázat práci přesčas, práci v noci a práci žen a mladistvých, zjistí-li, že je vykonávána v rozporu s právními předpisy,
 • zadržet průkaz o odborné způsobilosti vydaný orgánem státní báňské správy v případech hrubého nebo opakovaného porušení předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.
   

Zákony zakládající věcnou a územní působnost SBS:

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem
Zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů
Zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií)
Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zákon č. 225/2022 Sb., o prekurzorech výbušnin a o změně souvisejících zákonů (zákon o prekurzorech výbušnin).

 

Naposledy změněno pondělí, 17 červenec 2023 12:10
Uložit
Uživatelské preference týkající se souborů cookie
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat za účelem měření efektivity webových stránek a pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Souhlasím
Odmítnout
Technické
Technické cookies jsou soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek a poskytování základních funkcí, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webu. Nejsou používány pro sběr osobních údajů uživatelů.
Technické
Souhlasím
Odmítnout