Aktualizováno

Věcná příslušnost

Český báňský úřad je ústředním orgánem státní správy. V jeho čele stojí předseda.

 Činnost Českého báňského úřadu je vymezena v celé řadě právních předpisů. Zásadním ustanovením je v této souvislosti § 40 zákona č. 61/1988 Sb., podle kterého Český báňský úřad zejména:

 -plní úkoly vrchního dozoru orgánů státní báňské správy;

-řídí výkon státní báňské správy a činnost obvodních báňských úřadů a rozhoduje o odvoláních proti jejich rozhodnutím a povoluje nabývání, předávání, vývoz, dovoz a tranzit výbušnin;

-ukládá při výkonu vrchního dozoru opatření k zajištění hospodárného využívání ložisek nerostů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu a za tím účelem organizuje, řídí a provádí zvláštní prověrky;

-provádí prověrky pracovišť, činností a technických zařízení a při tom zjišťuje, jak obvodní báňské úřady plní povinnosti vyplývající pro ně z horního zákona, ze zákona č. 61/1988 Sb. a z předpisů vydaných na jejich základě;

-dává souhlas ke zřízení, popřípadě nařizuje zřízení hlavních báňských záchranných stanic, stanoví jejich sídla a vymezuje jejich působnost, schvaluje jejich služební řády, určuje podmínky pro ustanovení do funkcí a prověřuje odbornou způsobilost jejich vedoucích pracovníků a dohlíží na stav, organizaci a vybavení hlavních a obvodních báňských záchranných stanic; může též s ohledem na povahu prací, jejich rizikovost a s přihlédnutím k místním podmínkám nařídit, aby organizace při činnosti prováděné hornickým způsobem zajistila báňskou záchrannou službu,

-ukládá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při nakládání s výbušninami a za tím účelem organizuje, řídí a provádí zvláštní prověrky;

-vede souhrnnou evidenci dobývacích prostorů a jejich změn, provozovaných hlavních důlních děl a souhrnnou evidenci oprávnění pro hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem;

-pouze pro účely vrchního dozoru vede souhrnnou evidenci podzemních objektů a jejich změn;

-řídí a koordinuje vývoj a výzkum v oblasti působnosti státní báňské správy, který je financován ze státních prostředků,

-plní vůči Evropské komisi povinnosti České republiky, které vyplývají ze zákona č. 61/1988 Sb.,

-povoluje jednotlivé druhy výbušnin k prvnímu použití v rizikových podmínkách a v rizikovém prostředí,

-je orgánem dozoru podle právních předpisů upravujících posuzování shody stanovených výrobků a technické požadavky na výrobky, případně podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dozor nad trhem, jedná-li se o výbušniny a pomůcky,

-stanoví zvláštní podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu včetně bezpečnosti používaných vyhrazených i ostatních technických zařízení při nakládání s výbušninami,

-řídí a koordinuje výzkum a vývoj a povoluje zkušební provoz zařízení a systémů v rámci výzkumu a vývoje a k tomu stanovuje podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu,

-plní úkoly nadřízeného správce daně podle daňového řádu a vydává tiskopisy pro přiznání k úhradám placeným podle horního zákona;

-zpracovává v součinnosti s hlavním hygienikem koncepci bezpečnosti a ochrany zdraví při hornické činnosti v dolech, a to po projednání s organizacemi reprezentujícími dotčené zaměstnavatele a zaměstnance, kteří se podílejí na jejím uskutečňování, a tuto koncepci podle potřeby aktualizuje,

-zabezpečuje a koordinuje v součinnosti s příslušnými ústředními orgány úkoly mezinárodní spolupráce v oblasti své působnosti,

-eviduje údaje o pracovních úrazech, provozních nehodách a nebezpečných událostech, ke kterým došlo při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami; z těchto údajů sestavuje roční statistiky, které zveřejňuje,

-vede evidenci o vydaných osvědčeních nebo průkazech odborné způsobilosti,

-vede evidenci o udělených sankcích, jejich výběru a předává je Ministerstvu financí České republiky,

-poskytuje příslušným orgánům Evropských společenství informace o dobývání ložisek ropy a hořlavého zemního plynu požadované právním předpisem Evropských společenství,

-spolupracuje s Komisí a členskými státy Evropské unie na úseku výbušnin, zejména při výměně informací týkajících se organizací, které mají oprávnění nakládat s výbušninami a kterým bylo vydáno povolení k nabývání, předávání, tranzitu, vývozu a dovozu výbušnin,

-vydává stanoviska k politice územního rozvoje a k zásadám územního rozvoje.

 

Na základě dalších právních předpisů pak Český báňský úřad např.:

  • kontroluje plnění technických požadavků na výbušniny, provádí nebo zajišťuje provedení rozboru a zkoušek výbušnin, zda splňují stanovené požadavky, ukládá ochranná opatření k výbušninám nesplňujícím technické požadavky.
  • jako uznávací orgán podle zákona č. 18/2004 Sb. uznává odbornou kvalifikace a jinou způsobilosti vyžadovanou pro výkon regulované činnosti na území České republiky, pokud byla odborná kvalifikace získána nebo tato činnost byla vykonávána v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci,
  • podle zákona č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, zjišťuje, jak obvodní báňské úřady plní povinnosti podle tohoto zákona, vede souhrnnou evidenci vydaných povolení provozu úložišť oxidu uhličitého a evidenci uzavřených úložišť oxidu uhličitého a okolních úložných komplexů, včetně map a řezů jejich prostorového rozsahu a dostupných informací důležitých pro posouzení toho, zda bude uložený oxid uhličitý zcela a trvale zadržen, zpřístupňuje informace o úložištích oxidu, zasílá Evropské komisi žádost o povolení provozu úložiště oxidu uhličitého a oznamuje jí pravomocné rozhodnutí o povolení provozu úložiště oxidu uhličitého, rozhoduje o pokračování v ukládání oxidu uhličitého, zpřístupňuje Evropské komisi zprávy a další související materiály, oznamuje Evropské komisi pravomocné rozhodnutí o schválení přechodu povinností, zveřejňuje formu a strukturu poplatkového přiznání včetně předepsaných údajů způsobem umožňujícím dálkový přístup, pověřuje podnikající fyzickou nebo právnickou osobu, která má oprávnění k hornické činnosti, k provádění činností vyplývajících z tohoto zákona,
  • přiděluje trojmístný kód místu výroby podle zákona č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití, a rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím obvodních báňských úřadů vydaným podle tohoto zákona,
  • plní úkoly kontaktního místa podle zákona o prekurzorech výbušnin, včetně vedení evidence podezřelých transakcí, plní úkoly členského státu vůči Evropské komisi, vede seznam výrobků obsahujících prekurzory výbušnin podléhající omezení a zveřejňuje ho na svých internetových stránkách, vede centrální evidenci informací o prekurzorech výbušnin.
Naposledy změněno pátek, 05 duben 2019 14:19
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Souhlasím
Decline
Unknown
Unknown
Souhlasím
Decline