Aktualizováno

Věcná příslušnost

V České republice existuje celkem sedm obvodních báňských úřadů. Obvodní báňské úřady vystupují zpravidla jako prvoinstanční orgán státní báňské správy a kompetence svěřené jim zákonem vykonávají ve stanovených úředních obvodech. V čele OBÚ stojí jeho předseda.

Působnost obvodních báňských úřadů je vymezena v několika právních předpisech. Základní vymezení jejich činnosti je uvedeno v § 41 zákona č. 61/1988 Sb.

 Obvodní báňské úřady zejména:

 -vykonávají vrchní dozor nad bezpečností práce a provozu v organizacích provádějících hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami;

-vykonávají inspekční činnosti v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu u dozorovaných organizací;

-zjišťují na místě zdroje, příčiny a následky smrtelných, hromadných a těžkých úrazů a mimořádných událostí a stanoví opatření proti jejich opakování, na úseku využívání a těžby nerostných surovin;

-stanovují, mění a ruší dobývací prostory a vedou jejich evidenci;

-povolují otvírku, přípravu a dobývání výhradních ložisek;

-povolují zajištění a likvidaci hlavních důlních děl a lomů,

-povolují dobývání nevyhrazených nerostů,

-povolují zvláštní zásahy do zemské kůry (podzemní zásobníky plynů a kapalin, ukládání radioaktivních a jiných odpadů v podzemních prostorech, využívání tepelné energie zemské kůry, ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur),

-povolují zajištění a likvidaci starých důlních děl,

-povolují dobývání ložisek nevyhrazených nerostů,

-vydávají osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkcí, zejména závodního lomu s těžbou do 500 000 t, vedoucího pracovníka, bezpečnostního technika, projektanta, revizního technika vyhrazených technických zařízení,

-povolují trhací práce,

-vykonávají působnost jiných stavebních úřadů v případech stanovených zákonem, vydávají závazná stanoviska podle zákona č. 61/1988 Sb. a dále vydávají stanoviska k územním a regulačním plánům,

-schvalují služební řády závodních báňských záchranných stanic,

-vykonávají správu úhrad z dobývacích prostorů a vydobytých vyhrazených nerostů,

-schvalují návrh na vytvoření finančních rezerv pro vypořádání důlních škod a na provedení sanace a rekultivace pozemků dotčených dobýváním výhradních ložisek a jejich čerpání,

-vedou evidenci podzemních objektů.

 Další kompetence obvodních báňských úřadů vyplývají zezvláštních zákonů zakládajících věcnou a územní působnost SBS. Na základě těchto zákonů tak OBÚ např.:

 -podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vykonávají působnost stavebních úřadů v dobývacích prostorech, jde-li o stavby, které mají sloužit otvírce, přípravě a dobývání výhradních ložisek, jakož i úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, včetně staveb úložných míst pro těžební odpad, a skladů výbušnin, s výjimkou staveb náležejících do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu a staveb vodních děl,

-podle zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, povolují provoz úložného místa, změny jeho provozu a ukončení jeho provozu, schvalují plán pro nakládání s těžebními odpady, schvalují návrh na vytvoření rezervy finančních prostředků, zařazují úložná místa do kategorií, rozhodují o umístění úložného místa v dobývacím prostoru, nejde-li o odkaliště, povolují stavbu úložného místa, nejde-li o odkaliště, a povolují čerpání rezervy finančních prostředků,

-vykonávají dozor nad plněním povinností stanovených zákonem č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití, ukládají opatření k nápravě nedostatků týkajících se plnění povinností podle tohoto zákona, vedou řízení o přestupcích a uchovávají shromážděné a předané údaje ze systému pro sledování výbušnin,

-rozhodují o žádostech o povolení a rozhodují o jeho odejmutí v případech stanovených zákonem o prekurzorech výbušnin a vykonávají kontrolu na základě oznámení.

Naposledy změněno čtvrtek, 07 září 2023 13:02
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Souhlasím
Decline
Unknown
Unknown
Souhlasím
Decline