Věcná příslušnost

V České republice existuje celkem sedm obvodních báňských úřadů. Obvodní báňské úřady vystupují zpravidla jako prvoinstanční orgán státní báňské správy a kompetence svěřené jim zákonem vykonávají ve stanovených úředních obvodech. V čele OBÚ stojí jeho předseda.

Působnost obvodních báňských úřadů je vymezena v několika právních předpisech. Základní vymezení jejich činnosti je uvedeno v § 41 zákona č. 61/1988 Sb.

 Obvodní báňské úřady zejména:

 -vykonávají vrchní dozor nad bezpečností práce a provozu v organizacích provádějících hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami;

-vykonávají inspekční činnosti v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu u dozorovaných organizací;

-zjišťují na místě zdroje, příčiny a následky smrtelných, hromadných a těžkých úrazů a mimořádných událostí a stanoví opatření proti jejich opakování, na úseku využívání a těžby nerostných surovin;

-stanovují, mění a ruší dobývací prostory a vedou jejich evidenci;

-povolují otvírku, přípravu a dobývání výhradních ložisek;

-povolují zajištění a likvidaci hlavních důlních děl a lomů,

-povolují dobývání nevyhrazených nerostů,

-povolují zvláštní zásahy do zemské kůry (podzemní zásobníky plynů a kapalin, ukládání radioaktivních a jiných odpadů v podzemních prostorech, využívání tepelné energie zemské kůry, ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur),

-povolují zajištění a likvidaci starých důlních děl,

-povolují dobývání ložisek nevyhrazených nerostů,

-vydávají osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkcí, zejména závodního lomu s těžbou do 500 000 t, vedoucího pracovníka, bezpečnostního technika, projektanta, revizního technika vyhrazených technických zařízení,

-povolují trhací práce,

-vykonávají působnost jiných stavebních úřadů v případech stanovených zákonem, vydávají závazná stanoviska podle zákona č. 61/1988 Sb. a dále vydávají stanoviska k územním a regulačním plánům,

-schvalují služební řády závodních báňských záchranných stanic,

-vykonávají správu úhrad z dobývacích prostorů a vydobytých vyhrazených nerostů,

-schvalují návrh na vytvoření finančních rezerv pro vypořádání důlních škod a na provedení sanace a rekultivace pozemků dotčených dobýváním výhradních ložisek a jejich čerpání,

-vedou evidenci podzemních objektů.

 Další kompetence obvodních báňských úřadů vyplývají zezvláštních zákonů zakládajících věcnou a územní působnost SBS. Na základě těchto zákonů tak OBÚ např.:

 -podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vykonávají působnost stavebních úřadů v dobývacích prostorech, jde-li o stavby, které mají sloužit otvírce, přípravě a dobývání výhradních ložisek, jakož i úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, včetně staveb úložných míst pro těžební odpad, a skladů výbušnin, s výjimkou staveb náležejících do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu a staveb vodních děl,

-podle zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, povolují provoz úložného místa, změny jeho provozu a ukončení jeho provozu, schvalují plán pro nakládání s těžebními odpady, schvalují návrh na vytvoření rezervy finančních prostředků, zařazují úložná místa do kategorií, rozhodují o umístění úložného místa v dobývacím prostoru, nejde-li o odkaliště, povolují stavbu úložného místa, nejde-li o odkaliště, a povolují čerpání rezervy finančních prostředků,

-vykonávají dozor nad plněním povinností stanovených zákonem č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití, ukládají opatření k nápravě nedostatků týkajících se plnění povinností podle tohoto zákona, vedou řízení o přestupcích a uchovávají shromážděné a předané údaje ze systému pro sledování výbušnin,

-rozhodují o žádostech o povolení a rozhodují o jeho odejmutí v případech stanovených zákonem o prekurzorech výbušnin a vykonávají kontrolu na základě oznámení.

Naposledy změněno čtvrtek, 07 září 2023 13:02
Uložit
Uživatelské preference týkající se souborů cookie
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat za účelem měření efektivity webových stránek a pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Souhlasím
Odmítnout
Technické
Technické cookies jsou soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek a poskytování základních funkcí, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webu. Nejsou používány pro sběr osobních údajů uživatelů.
Technické
Souhlasím
Odmítnout