Aktualizováno

Státní báňská správa - Působnost

Orgány státní báňské správy

Státní báňská správa je tvořena Českým báňským úřadem a obvodními báňskými úřady. Český báňský úřad (ČBÚ) je ústředním orgánem státní správy se sídlem v Praze. V jeho čele stojí předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda. Českému báňskému úřadu je podřízeno 7 obvodních báňských úřadů (OBÚ): 

 1. Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, se sídlem v Praze.
 2. Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, se sídlem v Plzni.
 3. Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, se sídlem v Sokolově.
 4. Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, se sídlem v Mostě.
 5. Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Vysočina, se sídlem v Hradci Králové.
 6. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, se sídlem v Brně.
 7. Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, se sídlem v Ostravě.

Orgány státní báňské správy provádějí především vrchní dozor, a to nad:

 • hornickou činností,
 • činností prováděnou hornickým způsobem,
 • požární ochranou v podzemí,
 • dodržováním pracovních podmínek v hornických organizacích,
 • nakládáním s výbušninami,
 • nakládáním s těžebním odpadem,
 • zajišťováním bezpečného stavu podzemních objektů. 

Orgány státní báňské správy kontrolují, zda organizace vykonávají tyto činnosti v souladu se zákonem č. 44/1988 Sb., zákonem č. 61/1988 Sb. a právními předpisy vydanými na jejich základě,  pokud upravují ochranu a využívání ložisek nerostů, bezpečnost provozu, zajištění chráněných objektů a zájmů před účinky hornické činnosti a nakládáním s výbušninami, a jinými obecně závaznými právními předpisy, které upravují bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost technických zařízení, požární ochranu v podzemí a pracovní podmínky v organizacích, pokud vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami (seznam předpisů viz Zákony zakládající věcnou a územní působnost SBS a Právní předpisy).  

Do působnosti orgánů státní báňské správy patří také např. stanovování dobývacích prostorů, vydávání povolení/oprávnění k hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a k nakládání s výbušninami (v civilním sektoru), ověřování odborné způsobilosti a vydávání přísl. osvědčení a průkazů, vedení evidencí či správa úhrad z dobývacích prostor a z vydobytých nerostů.

Ústřední báňští inspektoři a obvodní báňští inspektoři

Úkoly orgánů státní báňské správy na úseku vrchního dozoru vykonává Český báňský úřad ústředními báňskými inspektory a obvodní báňské úřady obvodními báňskými inspektory.

Báňští inspektoři jsou oprávněni:

 • provádět úkony potřebné ke zjištění závad a ke zjišťování stavu příčin a následků závažných provozních nehod (havárií) a závažných pracovních úrazů,
 • dávat závazné příkazy, aby byly odstraněny zjištěné závady a nedostatky, a při zřejmém a bezprostředním ohrožení zákonem chráněných obecných zájmů, zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti provozu a technických zařízení, popřípadě majetku, dávat závazné příkazy k zastavení provozu organizace nebo jeho části, popřípadě jejích technických zařízení, a to v nezbytném rozsahu až do odstranění závad,
 • zakázat práci přesčas, práci v noci a práci žen a mladistvých, zjistí-li, že je vykonávána v rozporu s právními předpisy,
 • zadržet průkaz o odborné způsobilosti vydaný orgánem státní báňské správy v případech hrubého nebo opakovaného porušení předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.
   

Zákony zakládající věcnou a územní působnost SBS:

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem
Zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů
Zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií)
Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zákon č. 225/2022 Sb., o prekurzorech výbušnin a o změně souvisejících zákonů (zákon o prekurzorech výbušnin).

 

Naposledy změněno pondělí, 17 červenec 2023 12:10
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Souhlasím
Decline
Unknown
Unknown
Souhlasím
Decline