Oznamování protiprávního jednání – whistleblowing

(podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, účinného od 1. srpna 2023)

  

Příslušná osoba pro přijímání a posuzování důvodnosti oznámení:
Mgr. Michaela Hluchníková (tel. 221 775 356)
zástup - Mgr. Martina Kostková (tel. 221 775 325)

Oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání se přijímají od zaměstnanců SBS, potažmo osob vykonávajících pro orgány SBS závislou práci v základním pracovněprávním vztahu nebo službě, dobrovolnickou činnost nebo odbornou praxi či stáž, od uchazečů o zaměstnání, od smluvních dodavatelů nebo od osob, se kterými byly uzavřena dohoda o provedení práce či o pracovní činnosti.

Vylučuje se přijímání oznámení od osoby, která pro SBS nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost (specifikováno výše, jinak také viz § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů). Také anonymní oznámení nebude považováno za oznámení ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů. S takovým oznámením bude nakládáno jako s každým jiným podáním.  

Oznámení lze učinit písemně nebo ústně (osobně, příp. telefonicky). Písemná oznámení je možno adresovat na : 

Český báňský úřad, Kozí 4, P.O.BOX 10, 110 01 Praha 1 - Staré Město (obálku nutno označit textem "Neotvírat - Pouze rukám příslušné osoby z personálního oddělení", jinak může dojít k nežádoucímu prozrazení totožnosti oznamovatele);

nebo zaslat elektronicky na:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

 

Ústní oznámení lze učinit osobně na žádost, příslušná osoba přijme oznámení do 14 dní od požádání a sepíše o tomto záznam, ke kterému se oznamovatel bude moci vyjádřit. O oznámení učiněném telefonicky je záznam sepsán do 7 dnů. Ústní oznámení nebude nahráváno.

Oznámení má obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, event. jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, pokud by tato nebyla již příslušné osobě známa. Pokud oznamovatel neuvede, že nechce být o přijetí a výsledcích posouzení oznámení dále informován, mělo by oznámení obsahovat také adresní/kontaktní údaje, na které bude možno zasílat příslušná vyrozumění.   

Oznámení po věcné stránce má obsahovat informace o možném protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít při výkonu práce či činnosti nebo v souvislosti s ní v rámci působnosti SBS, a toto jednání
a)    má znaky trestného činu (jakéhokoli),
b)    má znaky přestupku se zákonnou sazbou pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 tis. Kč,
c)    porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
d)    porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU v oblasti
       - finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů či trhů;
       - daně z příjmů právnických osob;
       - předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
       - ochrany spotřebitele;
       - souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti;
       - bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích;
       - ochrany životního prostředí;
       - bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví;
       - radiační ochrany a jaderné bezpečnosti;
       - hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek;
       - ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;
       - ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a inf. systémů;
       - ochrany finančních zájmů Evropské unie nebo
       - fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva EU.

(Přehled transpozičních českých právních předpisů daných oblastí je zveřejněn pod ikonou "Právní úprava a metodické doporučení" na portálu Ministerstva spravedlnosti  oznamovatel.justice.cz .)


Oznámení možného protiprávního jednání, byť učiněné oprávněným oznamovatelem, které nebude věcně splňovat výše uvedené, nebude považováno za oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů. S oznámením bude nakládáno jako s každým jiným podáním. 

Doporučení pro oznamovatele

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít pádný důvod se domnívat, že jím oznamované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Měl by jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.

Oznamovatel při získávání materiálů dokládajících oznamované skutečnosti a při následném oznámení by se neměl dopustit jednání, které by samo mohlo mít charakter protiprávního jednání či přímo trestného činu (např. pomluvy).

Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká, a promyslet, jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob posouzení důvodnosti oznámení.

Oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému (ČR)

 

Vedle výše uvedeného vnitřního oznamovacího systému SBS existuje ještě tzv. „vnější oznamovací systém“, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti, jakožto gestor příslušné oblasti. Prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému mohou oznámení podávat oznamovatelé bez ohledu na to, zda předtím využili vnitřní oznamovací systém, jehož upřednostnění však může být v konkrétních případech žádoucí.

Více informací k vnějšímu oznamovacímu systému zde:
Oznamovatel – Ministerstvo spravedlnosti (justice.cz)
 
Formulář pro učinění oznámení je dostupný z:
Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz)

Naposledy změněno středa, 07 únor 2024 07:38
Uložit
Uživatelské preference týkající se souborů cookie
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat za účelem měření efektivity webových stránek a pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Souhlasím
Odmítnout
Technické
Technické cookies jsou soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek a poskytování základních funkcí, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webu. Nejsou používány pro sběr osobních údajů uživatelů.
Technické
Souhlasím
Odmítnout