Organizační struktura ČBÚ

Útvary v gesci předsedy úřadu

 • Kancelář úřadu

  Kancelář úřadu zajišťuje organizační a administrativní záležitosti pro předsedu ČBÚ a další odborné činnosti dle jeho pokynů. Zabezpečuje přípravu jednání poradců ředitelů a gremiálních poradců. Zajišťuje agendu resortních medailí Jiřího Agricoly av součinnosti s odborem hornictví přípravu a realizaci předávání resortních ocenění Záslužný záchranářský kříž a Zlatý Permon. Vede evidence interních aktů řízení.

 • Interní auditor

  Interní auditor přezkoumává a vyhodnocuje nezávisle a objektivně operace a vnitřní kontrolní systém SBS. Zjišťuje, zda je zajištěn vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, zda vytváří podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon SBS a je způsobilý včas identifikovat a minimalizovat možná ekonomická, právní a provozní rizika. V rámci SBS zajišťuje metodickou a konzultační činnost.
  Interní auditor je v rámci SBS zároveň pověřeným pro ochranu osobních údajů dle GDPR. V této oblasti zejména poskytuje informace a poradenství, monitoruje výkon činností a vede záznamy o činnostech zpracování SBS.

 • Personální oddělení

  vedoucí personálního oddělení
  Mgr. Martina Kostková
  tel. 221 775 325
  martina.kostkova@cbu.gov.cz

  Personální oddělení zajišťuje výkon činností agend organizace řízení a systemizace, personální a platové, vzdělávání zaměstnanců, mzdové, sociální politiky a FKSP. Vede registr oznámení zaměstnanců SBS dle zákona o střetu zájmů a vykonává činnosti s tím spojené. Zajišťuje organizačně i obsahově kolektivní vyjednávání, sleduje a vyhodnocuje plnění kolektivních smluv.

 • Bezpečnostní ředitel

  Bezpečnostní ředitel zajišťuje komplexní výkon agendy ochrany utajovaných informací, objektové
  bezpečnosti, oblasti krizového řízení a kybernetické bezpečnosti v rámci SBS. Zajišťuje výkon činností
  týkajících se administrativní bezpečnosti,
  registru utajovaných informací a povinností SBS v oblasti informačních systémů veřejné správy.


Útvary v gesci ředitele sekce báňské správy

 • Sekce báňské správy

  zástupce předsedy -ředitel sekce báňské správy
  Ing. Radim Mžyk
  zivotopis

  tel. sekr. 221 775 301
  sekretariat.sekce@cbu.gov.cz

  Sekce báňské správy zabezpečuje komplexně výkon odborných agend v působnosti ČBÚ, agendy právní a legislativní, ekonomické a finanční (rozpočetnictví, účetnictví, správa majetku), veřejných zakázek, spisové služby a informačních technologií. V oblasti správy úhrad plní úkoly nadřízeného správce daně. Plní úkoly SBS v oblasti územní politiky a územního rozvoje a metodicky řídí činnost OBÚ jako jiných stavebních úřadů.

 • - Odbor hornictví

  ředitel odboru hornictví
  Ing. Dušan Havel, MPA
  zivotopis

  tel. sekr. 221 775 310
  sekretariat.oh@cbu.gov.cz

  Odbor hornictví zajišťuje výkon činnosti v odborných báňsko-technických oblastech souvisejících s hornickou činností, činností prováděnou hornickým způsobem včetně vyhrazených technických zařízení, podzemním stavitelstvím, báňským záchranářstvím, starými důlními díly, těžebními odpady a důlním měřictvím. Plní úkoly v oblasti dozorové, kontrolní a inspekční činnosti, sleduje a vyhodnocuje úrazovost dozorovaných organizací. Je ověřovacím orgánem odborné způsobilosti a uznávacím orgánem odborné kvalifikace. Metodicky řídí výkon činnosti SBS v působnosti stavebního zákona. Zajišťuje agendu bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, protipožární ochranu a báňskou záchrannou službu SBS.

 • - - 1. oddělení

  vedoucí 1. oddělení
  Ing. Michaela Vachtlová
  tel. 221 775 342
  sekretariat.oh@cbu.gov.cz


  1. oddělení odboru hornictví zajišťuje výkon agendy vrchního dozoru u organizací provádějících otvírku, přípravu nebo dobývání ložisek nerostů na povrchu a otvírku přípravu a dobývání ložisek ropy a zemního plynu, včetně úpravy a zušlechťování nerostů a zřizování, zajišťování nebo likvidace důlních děl prováděné s tím. Zabezpečuje výkon činnosti v agendě vyhledávání a průzkumu ložisek nerostů, podzemních objektů, zvláštních zásahů do zemské kůry, vrtných prací s délkou nad 30 m, podzemních prací při hloubení, ražení a tvorbě podzemních prostorů s objemem nad 300 m3 a vyhrazených technických zařízení a technické normalizace. Plní úkoly ČBÚ v oblasti správy výhradních ložisek, ochrany a hospodárného využívání nerostného bohatství včetně odpisu zásob. Metodicky řídí OBÚ v oblasti výkonu činností dle stavebního zákona. Plní úkoly spojené s územním plánováním a územním rozvojem.

 • - - 2. oddělení (detašované pracoviště v Ostravě)

  vedoucí 2. oddělení
  Ing. Martin Malíř
  tel. 596 100 260
  martin.malir@cbu.gov.cz

  2. oddělení odboru hornictví zajišťuje výkon agendy vrchního dozoru u organizací provádějících otvírku, přípravu nebo dobývání ložisek nerostů v podzemí, včetně úpravy a zušlechťování nerostů a zřizování, zajišťování nebo likvidace důlních děl prováděné s tím. Zabezpečuje výkon agendy těžebních odpadů, finančních rezerv podle horního zákona a zákona o těžebních odpadech, zpřístupňování jeskyní, starých nebo opuštěných důlních děl, zajišťování a likvidace starých důlních děl, agendy báňské záchranné služby, důlně měřické činnosti a jímání přírodních léčivých a stolních minerálních vod v důlních dílech v podzemí. Vykonává činnosti spojené s přípravou, zpracováním a další administrací výzkumných potřeb SBS v součinnosti a dle dokumentů TAČR.

 • - Oddělení výbušnin

  vedoucí oddělení výbušnin
  Ing. Michal Roháč Ph.D.
  tel. sekr. 221 775 335
  sekretariat.ov@cbu.gov.cz

  Oddělení výbušnin zajišťuje tvorbu koncepce, metodik, právních předpisů a výkon dalších činností v oblasti nakládání s výbušninami, označování a sledovatelnosti výbušnin, plnění technických požadavků kladených na výbušniny a přísl. pomůcky, prekurzorů výbušnin, geomechaniky hornin, protiotřesové prevence a ohňostrojných prací. Ve vztahu k EU plní úkoly ČBÚ v rámci harmonizace předpisů k uvádění výbušnin na trh a dozoru nad jejich používáním pro civilní použití a prekurzorů výbušnin. V rámci své působnosti plní úkoly SBS na úseku kontrolní činnosti, je ověřovacím orgánem odborné způsobilosti a uznávacím orgánem odborné kvalifikace, zabezpečuje činnosti spojené s technickou normalizací.

 • - Oddělení legislativy

  vedoucí oddělení legislativy
  PhDr. JUDr. Vítězslav Urbanec, Ph.D.
  tel. sekr. 221 775 360
  sekretariat.ol@cbu.gov.cz

  Oddělení legislativy zajišťuje činnosti v oblasti právní a legislativní. Komplexně zabezpečuje zpracování, projednání a vydávání právních předpisů v gesci ČBÚ, koordinuje a realizuje činnosti spojené s meziresortním připomínkovým řízením. Zabezpečuje úkoly SBS v rámci zajišťování kompatibility s právem EU, základních registrů a procesního modelování agend. Zpracovává návrhy řešení soudních sporů týkajících se SBS včetně příslušných dokumentů, zabezpečuje právní zastupování (vyjma OBÚ ve sporech dle daňového řádu) nebo je zprostředkovává. Zajišťuje vyřizování žádostí o odškodnění za škodu způsobenou SBS při výkonu veřejné moci a žádostí o poskytnutí informace. Zabezpečuje výkon agendy zadávání veřejných zakázek a podílí se na zpracování zadávací a smluvní dokumentace. Zajišťuje administraci zadávání veřejných zakázek pro SBS za použití příslušných elektronických nástrojů a zveřejňování v Registru smluv.

 • - Odbor správy úhrad a ekonomie

  ředitelka odboru správy úhrad a ekonomie
  Ing. Eva Baierová
  tel. sekr. 221 775 318
  zivotopis

  sekretariat.osue@cbu.gov.cz

  Odbor správy úhrad a ekonomie zajišťuje komplexní výkon činností v ekonomické a finanční oblasti. Zajišťuje úkoly ČBÚ jako správce kapitoly státního rozpočtu a účetní jednotky. Zabezpečuje v rámci SBS rozpočetnictví, účetnictví a výkon činností v oblasti spojené se správou majetku, spisovou službou a informačními systémy a technologií. Plní úkoly ČBÚ při správě úhrad jako nadřízený správce daně.

    

 • - - Oddělení hospodářské správy a informačních technologií

  vedoucí oddělení hospodářské správy a informačních technologií
  Ing. Barbora Zelenková
  tel. 221 775 324
  sekretariat.osue@cbu.gov.cz

  Oddělení hospodářské správy a informačních technologií zajišťuje komplexní výkon činností související s investicemi a hospodařením, nakládáním a správou majetku. Zajišťuje správu budov a činnosti spojené s autoparkem, dodávkami energií, zemního plynu, vody, pohonných hmot a ostatních komodit nezbytných pro provoz SBS. Zabezpečuje výkon agendy spisové služby a činnosti spjaté s oblastí komunikačních a informačních technologií.

 • - - Ekonomické oddělení

  vedoucí ekonomického oddělení
  Bc. Jitka Sokolová
  tel. 221 775 395
  sekretariat.osue@cbu.gov.cz

  Ekonomické oddělení zabezpečuje výkon agendy účetních a finančních operací, agendy rozpočetnictví v rámci kapitoly, zajištuje výkon pokladní služby ČBÚ a úkoly ČBÚ jako nadřízeného správce daně.

Naposledy změněno čtvrtek, 03 srpen 2023 12:24
Uložit
Uživatelské preference týkající se souborů cookie
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat za účelem měření efektivity webových stránek a pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Souhlasím
Odmítnout
Technické
Technické cookies jsou soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek a poskytování základních funkcí, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webu. Nejsou používány pro sběr osobních údajů uživatelů.
Technické
Souhlasím
Odmítnout