Aktualizováno

Organizační struktura ČBÚ

Útvary v gesci předsedy úřadu

 • Kancelář úřadu

  Kancelář úřadu zajišťuje organizační a administrativní záležitosti pro předsedu ČBÚ a další odborné činnosti dle jeho pokynů. Zabezpečuje přípravu jednání poradců ředitelů a gremiálních poradců. Zajišťuje agendu resortních medailí Jiřího Agricoly av součinnosti s odborem hornictví přípravu a realizaci předávání resortních ocenění Záslužný záchranářský kříž a Zlatý Permon. Vede evidence interních aktů řízení.

 • Interní auditor

  Interní auditor přezkoumává a vyhodnocuje nezávisle a objektivně operace a vnitřní kontrolní systém SBS. Zjišťuje, zda je zajištěn vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, zda vytváří podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon SBS a je způsobilý včas identifikovat a minimalizovat možná ekonomická, právní a provozní rizika. V rámci SBS zajišťuje metodickou a konzultační činnost.
  Interní auditor je v rámci SBS zároveň pověřeným pro ochranu osobních údajů dle GDPR. V této oblasti zejména poskytuje informace a poradenství, monitoruje výkon činností a vede záznamy o činnostech zpracování SBS.

 • Personální oddělení

  vedoucí personálního oddělení
  Mgr. Martina Kostková
  tel. 221 775 325
  martina.kostkova@cbu.gov.cz

  Personální oddělení zajišťuje výkon činností agend organizace řízení a systemizace, personální a platové, vzdělávání zaměstnanců, mzdové, sociální politiky a FKSP. Vede registr oznámení zaměstnanců SBS dle zákona o střetu zájmů a vykonává činnosti s tím spojené. Zajišťuje organizačně i obsahově kolektivní vyjednávání, sleduje a vyhodnocuje plnění kolektivních smluv.

 • Bezpečnostní ředitel

  Bezpečnostní ředitel zajišťuje komplexní výkon agendy ochrany utajovaných informací, objektové
  bezpečnosti, oblasti krizového řízení a kybernetické bezpečnosti v rámci SBS. Zajišťuje výkon činností
  týkajících se administrativní bezpečnosti,
  registru utajovaných informací a povinností SBS v oblasti informačních systémů veřejné správy.


Útvary v gesci ředitele sekce báňské správy

 • Sekce báňské správy

  zástupce předsedy -ředitel sekce báňské správy
  Ing. Radim Mžyk
  zivotopis

  tel. sekr. 221 775 301
  sekretariat.sekce@cbu.gov.cz

  Sekce báňské správy zabezpečuje komplexně výkon odborných agend v působnosti ČBÚ, agendy právní a legislativní, ekonomické a finanční (rozpočetnictví, účetnictví, správa majetku), veřejných zakázek, spisové služby a informačních technologií. V oblasti správy úhrad plní úkoly nadřízeného správce daně. Plní úkoly SBS v oblasti územní politiky a územního rozvoje a metodicky řídí činnost OBÚ jako jiných stavebních úřadů.

 • - Odbor hornictví

  ředitel odboru hornictví
  Ing. Dušan Havel, MPA
  zivotopis

  tel. sekr. 221 775 310
  sekretariat.oh@cbu.gov.cz.cz

  Odbor hornictví zajišťuje výkon činnosti v odborných báňsko-technických oblastech souvisejících s hornickou činností, činností prováděnou hornickým způsobem včetně vyhrazených technických zařízení, podzemním stavitelstvím, báňským záchranářstvím, starými důlními díly, těžebními odpady a důlním měřictvím. Plní úkoly v oblasti dozorové, kontrolní a inspekční činnosti, sleduje a vyhodnocuje úrazovost dozorovaných organizací. Je ověřovacím orgánem odborné způsobilosti a uznávacím orgánem odborné kvalifikace. Metodicky řídí výkon činnosti SBS v působnosti stavebního zákona. Zajišťuje agendu bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, protipožární ochranu a báňskou záchrannou službu SBS.

 • - - 1. oddělení

  vedoucí 1. oddělení
  Ing. Michaela Vachtlová
  tel. 221 775 342
  sekretariat.oh@cbu.gov.cz

  1. oddělení odboru hornictví zajišťuje výkon agendy vrchního dozoru u organizací provádějících otvírku, přípravu nebo dobývání ložisek nerostů na povrchu a otvírku přípravu a dobývání ložisek ropy a zemního plynu, včetně úpravy a zušlechťování nerostů a zřizování, zajišťování nebo likvidace důlních děl prováděné s tím. Zabezpečuje výkon činnosti v agendě vyhledávání a průzkumu ložisek nerostů, podzemních objektů, zvláštních zásahů do zemské kůry, vrtných prací s délkou nad 30 m, podzemních prací při hloubení, ražení a tvorbě podzemních prostorů s objemem nad 300 m3 a vyhrazených technických zařízení a technické normalizace. Plní úkoly ČBÚ v oblasti správy výhradních ložisek, ochrany a hospodárného využívání nerostného bohatství včetně odpisu zásob. Metodicky řídí OBÚ v oblasti výkonu činností dle stavebního zákona. Plní úkoly spojené s územním plánováním a územním rozvojem.

 • - - 2. oddělení (detašované pracoviště v Ostravě)

  vedoucí 2. oddělení
  Ing. Martin Malíř
  tel. 596 100 260
  martin.malir@cbu.gov.cz

  2. oddělení odboru hornictví zajišťuje výkon agendy vrchního dozoru u organizací provádějících otvírku, přípravu nebo dobývání ložisek nerostů v podzemí, včetně úpravy a zušlechťování nerostů a zřizování, zajišťování nebo likvidace důlních děl prováděné s tím. Zabezpečuje výkon agendy těžebních odpadů, finančních rezerv podle horního zákona a zákona o těžebních odpadech, zpřístupňování jeskyní, starých nebo opuštěných důlních děl, zajišťování a likvidace starých důlních děl, agendy báňské záchranné služby, důlně měřické činnosti a jímání přírodních léčivých a stolních minerálních vod v důlních dílech v podzemí. Vykonává činnosti spojené s přípravou, zpracováním a další administrací výzkumných potřeb SBS v součinnosti a dle dokumentů TAČR.

 • - Oddělení výbušnin

  vedoucí oddělení výbušnin
  Ing. Michal Roháč Ph.D.
  tel. sekr. 221 775 335
  sekretariat.ov@cbu.gov.cz

  Oddělení výbušnin zajišťuje tvorbu koncepce, metodik, právních předpisů a výkon dalších činností v oblasti nakládání s výbušninami, označování a sledovatelnosti výbušnin, plnění technických požadavků kladených na výbušniny a přísl. pomůcky, prekurzorů výbušnin, geomechaniky hornin, protiotřesové prevence a ohňostrojných prací. Ve vztahu k EU plní úkoly ČBÚ v rámci harmonizace předpisů k uvádění výbušnin na trh a dozoru nad jejich používáním pro civilní použití a prekurzorů výbušnin. V rámci své působnosti plní úkoly SBS na úseku kontrolní činnosti, je ověřovacím orgánem odborné způsobilosti a uznávacím orgánem odborné kvalifikace, zabezpečuje činnosti spojené s technickou normalizací.

 • - Oddělení legislativy

  vedoucí oddělení legislativy
  PhDr. JUDr. Vítězslav Urbanec, Ph.D.
  tel. sekr. 221 775 360
  sekretariat.ol@cbu.gov.cz

  Oddělení legislativy zajišťuje činnosti v oblasti právní a legislativní. Komplexně zabezpečuje zpracování, projednání a vydávání právních předpisů v gesci ČBÚ, koordinuje a realizuje činnosti spojené s meziresortním připomínkovým řízením. Zabezpečuje úkoly SBS v rámci zajišťování kompatibility s právem EU, základních registrů a procesního modelování agend. Zpracovává návrhy řešení soudních sporů týkajících se SBS včetně příslušných dokumentů, zabezpečuje právní zastupování (vyjma OBÚ ve sporech dle daňového řádu) nebo je zprostředkovává. Zajišťuje vyřizování žádostí o odškodnění za škodu způsobenou SBS při výkonu veřejné moci a žádostí o poskytnutí informace. Zabezpečuje výkon agendy zadávání veřejných zakázek a podílí se na zpracování zadávací a smluvní dokumentace. Zajišťuje administraci zadávání veřejných zakázek pro SBS za použití příslušných elektronických nástrojů a zveřejňování v Registru smluv.

 • - Odbor správy úhrad a ekonomie

  ředitelka odboru správy úhrad a ekonomie
  Ing. Eva Baierová
  tel. sekr. 221 775 318
  zivotopis

  sekretariat.osue@cbu.gov.cz

  Odbor správy úhrad a ekonomie zajišťuje komplexní výkon činností v ekonomické a finanční oblasti. Zajišťuje úkoly ČBÚ jako správce kapitoly státního rozpočtu a účetní jednotky. Zabezpečuje v rámci SBS rozpočetnictví, účetnictví a výkon činností v oblasti spojené se správou majetku, spisovou službou a informačními systémy a technologií. Plní úkoly ČBÚ při správě úhrad jako nadřízený správce daně.

    

 • - - Oddělení hospodářské správy a informačních technologií

  vedoucí oddělení hospodářské správy a informačních technologií
  Ing. Barbora Zelenková
  tel. 221 775 324
  sekretariat.osue@cbu.gov.cz

  Oddělení hospodářské správy a informačních technologií zajišťuje komplexní výkon činností související s investicemi a hospodařením, nakládáním a správou majetku. Zajišťuje správu budov a činnosti spojené s autoparkem, dodávkami energií, zemního plynu, vody, pohonných hmot a ostatních komodit nezbytných pro provoz SBS. Zabezpečuje výkon agendy spisové služby a činnosti spjaté s oblastí komunikačních a informačních technologií.

 • - - Ekonomické oddělení

  vedoucí ekonomického oddělení
  Bc. Jitka Sokolová
  tel. 221 775 395
  sekretariat.osue@cbu.gov.cz

  Ekonomické oddělení zabezpečuje výkon agendy účetních a finančních operací, agendy rozpočetnictví v rámci kapitoly, zajištuje výkon pokladní služby ČBÚ a úkoly ČBÚ jako nadřízeného správce daně.

Naposledy změněno čtvrtek, 03 srpen 2023 12:24
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Souhlasím
Decline
Unknown
Unknown
Souhlasím
Decline