čtvrtek, 25 únor 2021 13:44

Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se prekurzorů výbušnin

Napsal(a)

 

Je nutné uchovávat fotokopii občanského průkazu společně s „Prohlášením zákazníka“ při zpřístupňování prekurzorů výbušnin hospodářským subjektům a profesionálním uživatelům?
Fotokopii občanského průkazu nelze podle § 15a odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb. bez souhlasu držitele pořídit a nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/1148 její pořizování a uchovávání ani neukládá. Čl. 8 odst. 1 cit. nařízení vynucuje pouze ověření totožnosti osoby činící prohlášení – což lze splnit tak, že zákazník, resp. osoba činicí prohlášení, předloží svůj průkaz totožnosti a prodejce ověří, zda číslo tohoto průkazu odpovídá údajům v „Prohlášení zákazníka“.


 Je nutné vyžadovat vyplnění čísla občanského průkazu v „Prohlášení zákazníka“ při zpřístupňování prekurzorů výbušnin hospodářským subjektům a profesionálním uživatelům? Nekoliduje to s GDPR?
Číslo průkazu totožnosti je nástroj pro ověření totožnosti zákazníka, resp. osoby činící prohlášení, a slouží pro jeho zpětnou přezkoumatelnost. Uvedení čísla průkazu totožnosti předpokládá samotné nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/1148, přičemž nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 možnost zpracovávat osobní údaje pro splnění zákonné povinnosti nezapovídá (blíže mj. jeho čl. 6 odst. 1 písm. c)).


Je možné získat povolení pro přístup k prekurzorům výbušnin podléhajícím omezení jako osoba z řad široké veřejnosti?
Žádostem osob z řad široké veřejnosti o povolení nabývání a držení prekurzorů výbušnin podléhajících omezení podaným po 1.2.2021 již nebude vyhověno.; dříve vydaná povolení nicméně zůstávají ve smyslu čl. 23 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/1148 v platnosti nejpozději do 2.2.2022. Prekurzory výbušnin podléhající omezení, které osoby z řad široké veřejnosti nabyly legálně přede dnem 1.2.2021, lze nadále držet po dobu platnosti dříve vydaného povolení, a v případě, že jejich legální nabytí nebylo podmíněno takovým povolením, lze je držet ve smyslu čl. 23 odst. 5 cit. nařízení nejpozději do 2.2.2022.


Je nutné registrovat transakce osobám z řad široké veřejnosti při zpřístupňování regulovaných prekurzorů výbušnin, které nespadají do kategorie prekurzorů výbušnin podléhajících omezení?
Pokud hospodářský subjekt zpřístupňuje regulovaný prekurzor výbušnin osobám z řad široké veřejnosti a tento prekurzor výbušnin nepatří mezi prekurzory výbušnin podléhající omezení, pak registrace transakcí není nutná. Povinnost nahlásit podezřelé transakce stejně jako významné ztráty a krádeže však zůstává nedotčena.


Jak se bude pohlížet na barvy, laky, ředidla, aerosolové rozprašovače, odlakovače, čistící prostředky pro domácí použití, které budou obsahovat některé z látek uvedených v příloze I nebo II k nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/1148, a které jsou v současné době běžně v prodeji?
Látky a směsi, které budou obsahovat prekurzor výbušnin podléhající omezení – tedy s obsahem nad limity uvedené v příloze I k nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/1148, nesmějí být od 1.2.2021 zpřístupněny osobám z řad široké veřejnosti a mohou být nadále zpřístupňovány pouze hospodářským subjektům a profesionálním uživatelům. Pokud jde o výrobky obsahující látky uvedené v příloze I i II k nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/1148 (jde o „regulované prekurzory výbušnin“), je potřeba oznamovat Polici ČR případné podezřelé transakce, pokud nepůjde o směsi obsahující více než 5 složek, v nichž bude obsah každé látky uvedené v přílohách I nebo II nižší než 1 % hm.


Před prodeji prekurzorů výbušnin podléhajících omezení profesionálním uživatelům a hospodářským subjektům je vyžadováno „Prohlášení zákazníka“ – je nutné, aby bylo podepsáno statutárním orgánem, nebo postačuje podpis zaměstnance odběratele?
Pro splnění požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/1148 je vyžadován podpis statutárního orgánu nebo zaměstnance na základě platné plné moci od statutárního orgánu (plná moc by měla být přiložena k prohlášení).


Musí být plná moc zplnomocněného zástupce, který vyplňuje prohlášení zákazníka (podle přílohy IV k nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/1148), úředně ověřena?
Ověření plné moci není v nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/1148 výslovně vyžadováno a není nezbytné, zvláště pokud je zákazník známý a nejsou pochybnosti o pravosti podpisu.


Pokud aerosolové výrobky splňují definici regulovaného prekurzoru výbušnin, jsme povinni prověřovat potenciální zákazníky před prodejem a hlásit podezřelé transakce, když je vysoce nepravděpodobná možnost zneužití takových výrobků k získávání prekurzorů výbušnin?
Podle čl. 3 odst. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/1148 je „regulovaným prekurzorem výbušnin látka uvedená v přílohách I nebo II, včetně směsi nebo jiné látky, ve které je taková látka uvedená v těchto přílohách obsažena, s výjimkou homogenních směsí obsahujících více než 5 složek, v nichž je koncentrace každé látky uvedené v přílohách I nebo II nižší než 1 % hmotnostní“. Z výše uvedeného vyplývá povinnost postupovat podle citovaného nařízení, zejména podle článku 7 a článku 9. Podle oddílu V.1. Pokynů k provádění cit. nařízení lze upřesnit, že aby hospodářské subjekty a on-line tržiště mohly odhalovat podezřelé transakce, měly by mít zavedeny vhodné, rozumné a přiměřené postupy k odhalování podezřelých transakcí uzpůsobené specifickému prostředí, v němž jsou regulované prekurzory výbušnin zpřístupňovány.


Můžete objasnit, co lze považovat za „významné“ zmizení s ohledem na zmizelé množství?
Podle čl. 9 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/1148 mají hospodářské subjekty a profesionální uživatelé při rozhodování, zda jsou zmizení nebo krádež významné, přihlédnout k tomu, zda je množství s ohledem na všechny okolností případu neobvyklé.“ V oddíle VII Pokynů k provádění cit. nařízení jsou doporučena opatření, která mají zmizením prekurzoru výbušnin zamezit. Významné množství nelze vzhledem k variabilitě podmínek taxativně stanovit. Každý hospodářský subjekt/profesionální uživatel by si měl stanovit, jaká zmizení jsou významnou odchylkou od normálu. Pokud bude navržený limit vytvořen na racionálním základu a bude součástí vnitřního firemního předpisu, pak bude postup brán při případné kontrole jako splnění požadavku cit. nařízení (ideálně ve spojení s režimovým opatřením pro přístup k regulovaným prekurzorům výbušnin).


 Jak se mají k nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/1148 postavit prodejny, které řeší, jak se jich restrikce týkají kvůli peroxidu vodíku například v čistidle Vanish?
V prvé řadě je nutné ověřit (např. z bezpečnostních listů či jiných dokladů výrobce nebo distributora), zda čistidlo obsahuje mj. peroxid vodíku nad 12 % hm. Pokud ano, od 1.2.2021 není takové čistidlo povoleno zpřístupňovat osobám z řad široké veřejnosti. Analogicky je možné postupovat i u dalších výrobků. Pokud obsah peroxidu vodíku nepřekračuje 12 % hm., půjde o „regulovaný prekurzor výbušnin“, na který se vztahují mírnější restrikce.


Mají myslivci pro účely preparace oprávnění nakupovat peroxid 30 % hm., případně co je k nákupu za současných podmínek potřeba?
Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/1148 není možné zpřístupnit myslivcům, stejně jako jiným osobám z řad široké veřejnosti, peroxid vodíku s obsahem nad 12 % hm.


 Jak postupovat v případě zpřístupňování prekurzorů výbušnin zahraničním zákazníkům z jiných členských států EU?
Při zpřístupňování prekurzorů výbušnin je zapotřebí se řídit právní úpravou v místě dodání zákazníkovi. V případě hospodářských subjektů a profesionálních uživatelů patrně nebude rozdíl mezi zpřístupněním v ČR nebo v jiném členském státě EU, v případě zpřístupnění osobě z řad široké veřejnosti je potřeba místní právní řád ověřit důsledněji, neboť dané předpisy mohou takovému spektru zákazníků zpřístupnění prekurzorů podléhajících omezení zakazovat.


 Jak postupovat při zpřístupňování prekurzorů výbušnin odběratelům mimo členské státy EU, je potřeba pro vývoz licence?
Pokud se jedná o přímý vývoz regulovaných prekurzorů výbušnin mimo členské státy EU (a rovněž mimo smluvní státy Dohody o Evropském hospodářském prostoru a mimo Švýcarskou konfederaci), nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/1148 nepožaduje licenci a vývoz neomezuje. Je potřeba se řídit právními předpisy příslušné třetí země.


 Je platnost „Prohlášení zákazníka“ podle přílohy 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/1148 neomezená?
Prověřit zákazníka skrze prohlášení je potřeba před první transakcí. Pokud se nezmění okolnosti, za kterých bylo prohlášení učiněno, ověření je použitelné pro transakce po dobu 1 roku, poté musí dojít k opětovnému prověření zákazníka (blíže čl. 8 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/1148, případně oddíl IV.2 pokynů k cit. nařízení).


 Jaký formulář máme použít pro nahlašování prekurzorů výbušnin pro registraci na ČBÚ?
Od 1.2.2021 s počátkem účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/1148 povinnost oznamovat nové typy výrobků již ČBÚ nevynucuje.

 

 

 

 

 

Číst 5556 krát Naposledy změněno úterý, 06 září 2022 09:10
Uložit
Uživatelské preference týkající se souborů cookie
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat za účelem měření efektivity webových stránek a pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Souhlasím
Odmítnout
Technické
Technické cookies jsou soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek a poskytování základních funkcí, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webu. Nejsou používány pro sběr osobních údajů uživatelů.
Technické
Souhlasím
Odmítnout