Aktualizováno

NAPOJENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

logoeu

Napojení informačního systému Českého báňského úřadu na základní registry

registrační číslo projektu CZ.1.06/1.1.00/14.08495

Český báňský úřad (dále jen „ČBÚ“) nadále zajišťuje udržitelnost projektu „Napojení informačního systému Českého báňského úřadu na základní registry“, který byl realizován z Integrovaného operačního programu a spolufinancován z prostředků EU.

Projektové aktivity probíhají v souladu se schváleným projektem, prostředky pořízené v rámci projektu byly vynaloženy v souladu se souvisejícími vnitrostátními pravidly a pravidly Společenství. Udržitelnost projektu je nadále zajišťována servisní smlouvou s dodavatelem. S Registry a Evidenčním modulem se pracuje a jsou pravidelně aktualizovány. 

Dne 13. března 2019 proběhla na základě zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů veřejnoprávní kontrola vykonaná zástupci Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.

Kontrola byla, mimo jiné, zaměřena na funkčnost, využitelnost a používání dodaných modulů.  Pracovníkům MV byly prezentovány moduly „Napojení SBS na základní registry“ a „Evidenční modul“. Prezentace potvrdila, že programové vybavení je zcela funkční a v rámci SBS je využíváno v souladu se záměrem, se kterým bylo pořízeno.

Kontrole byla rovněž předložena evidence majetku pořízeného v rámci projektu. Pořízený majetek byl zkontrolován včetně fyzické kontroly na místě.

Výstup z kontroly nebyl dosud ČBÚ zaslán.

Navazujícími projekty:

Vytvoření geografického informačního systému státní báňské správy (GIS).

Informační systém GIS je budován plně v souladu s požadavky definovanými zákonem  č. 365/2000 Sb., tedy s požadavky na informační koncepci, provozní dokumentaci a rozhraní vůči základním registrům.

Došlo k úspěšnému dokončení 1. etapy ve stanoveném termínu.

Rovněž 2. etapa byla úspěšně dokončena, vyjma části „Integrace na AIS SBS“. Dodatkem ke smlouvě o dílo bylo přesunuto plnění této části do roku 2019, a to z důvodu opoždění realizace AIS.

V současné době je již dokončena dílčí část 3. etapy – Metadatová aplikace  a na komplexním plnění 3. etapy se intenzivně pracuje.

a)  Etapa 1 (první část díla)

-          Aplikace „Dobývací prostory“

-          Aplikace „Stavební řízení“

-          Aplikace „Katastr nemovitostí“

-          Nástroj „Import dat z katastru nemovitostí“

-          Modul „Administrace“

-          Webová mapová služba „Dobývací prostory „(WMS)

-          Instalace, testování, provoz, školení

b)  Etapa 2 (druhá část díla)

-          Integrace na Actice Directory

-          Integrace s Elektronickou spisovou službou

-          Integrace na AIS SBS

-          Webová stahovací služba „Dobývací prostory“ (WFS)

c)  Etapa 3 (třetí část díla)

-          Mobilní klient

-          Metadatová aplikace

-          Harmonizace dat INSPIRE

 Vytvoření nového Agendového informačního systému báňské správy (AIS), které zahrnuje provedení všech analytických prací, dodávku software a potřebného hardware, dodávku dokumentace, implementaci, poskytnutí licencí a poskytnutí veškerého dalšího souvisejícího plnění rovněž úzce navazuje na projekt Napojení informačního systému Českého báňského úřadu na základní registry.

 Počátkem roku 2018 byla dokončena Analýza, na základě, které byla zpracována Žádost o vydání stanoviska Hlavního architekta o schválení daného AIS. Souhlasné stanovisko pro odsouhlasení AIS bylo vydáno dne 9. března 2018 pod č.j. MV-11081-10/OHA-2018 Analýza současně sloužila jako (vymezení předmětu) pro veřejnou zakázku na realizaci AIS s tím, že nové řešení využije stávající nastavení komunikace se základními registry.

 Dne 6.9.2018 byla uzavřena smlouva o dílo s dodavatelem Asseco Central Europe, a.s., který je realizátorem vytvoření AIS. V rámci této smlouvy již došlo k dokončení analytických prací, na základě, kterých se v současné době zpracovávají podklady a demoverze pro migraci dat jednotlivých evidencí a agend. Nový systém by měl být dokončen v září 2019.

Systémy GIS a AIS nejsou financovány z prostředků EU.

  

 

                                                                                                    28.3.2019                                                                                 

                                                                                         Mgr. Jana Moravcová
                                                                                 administrace a publicita projektu

 

 

 

Napojení informačního systému Českého báňského úřadu na základní registry registrační číslo projektu CZ.1.06/1.1.00/14.08495

2018 

Český báňský úřad (dále jen „ČBÚ“) nadále zajišťuje udržitelnost projektu „Napojení informačního systému Českého báňského úřadu na základní registry“, který byl realizován z Integrovaného operačního programu a spolufinancován z prostředků EU.

 Jako v předchozích letech, je udržitelnost projektu nadále zajišťována servisní smlouvou s dodavatelem. S registry se pracuje. Registry ČBÚ jako např. Dobývací prostory, Těžená nevýhradní ložiska, Osvědčení, Výbušniny a Neplatné doklady jsou pravidelně aktualizovány. Průběžně dochází k proškolování odborných zaměstnanců pracovníky IT a dodavatelskou firmou, např. formou workshopů. Školení jsou hrazena v rámci podpory ČBÚ, a to včetně školení administrátorů.

 Navazujícími projekty jsou:
Vytvoření geografického informačního systému státní báňské správy (GIS).

Řešení GIS musí informačně podpořit legislativou definované agendy. Požadavky na řešení GIS vycházejí z potřeb na informační podporu těchto agend. Zásadní motivací pro nasazení GIS je zajištění adekvátní podpory vybraných agend na úseku státní báňské správy, které nejsou v současné době implementovány. Informační systém bude budován plně v souladu s požadavky definovanými zákonem č. 365/2000 Sb., tedy s požadavky na informační koncepci, provozní dokumentaci a rozhraní vůči základním registrům.

Smlouva o dílo byla se zhotovitelem uzavřena dne 2.11.2017 a zhotovitel se zavázal provést dílo v následujících termínech:

a)  Etapa 1 (první část díla) – nejpozději do 31.12.2017

-          Aplikace „Dobývací prostory“

-          Aplikace „Stavební řízení“

-          Aplikace „Katastr nemovitostí“

-          Nástroj „Import dat z katastru nemovitostí“

-          Modul „Administrace“

-          Webová mapová služba „Dobývací prostory „(WMS)

-          Instalace, testování, provoz, školení

První etapa byla v termínu dokončena

b) Etapa 2 (druhá část díla) – nejpozději do 31.12.2018

-          Integrace na Actice Directory

-          Integrace s Elektronickou spisovou službou

-          Integrace na AIS SBS

-          Webová stahovací služba „Dobývací prostory“ (WFS)

c)  Etapa 3 (třetí část díla) – nejpozději do 31.12.2019

-          Mobilní klient

-          Metadatová aplikace

-          Harmonizace dat INSPIRE

  GIS není financován z prostředků EU.

Na projekt Napojení informačního systému Českého báňského úřadu na základní registry zároveň technologicky navazuje Analýza nového agendového informačního systému (AIS), a to především na současné řešení evidenčních modulů. Nové řešení AIS využije stávající nastavení komunikace se ZR.

Analýza byla dokončena počátkem roku 2018, odsouhlasena Ministerstvem vnitra ČR - Odbor hlavního architektaeGovernmentu a je současně vymezením předmětu pro VŘ na realizaci AIS.

 AIS není financován z prostředků EU

  2017

Napojení informačního systému Českého báňského úřadu na základní registry registrační číslo projektu CZ.1.06/1.1.00/14.08495

Český báňský úřad (dále jen „ČBÚ“) zajišťuje udržitelnost projektu „Napojení informačního systému Českého báňského úřadu na základní registry“, který byl realizován z Integrovaného operačního programu a spolufinancován z prostředků EU.

Tento projekt úzce navazuje na strategii České republiky v oblasti eGovernment, která je popsána ve strategickém dokumentu schváleném vládou České republiky "Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby - Strategie realizace Smart Administration v období 2007 - 2015".

Udržitelnost projektu je nadále zajišťována smlouvou o poskytování podpory s dodavatelem. V již naplněném cíli projektu, tedy napojení informačního systému ČBÚ prostřednictvím e-spisu na základní registry, prostřednictvím rozšíření SW o modul lokálních registrů a evidenční modul se pokračuje, s registry se pracuje. Registry ČBÚ jako např. Dobývací prostory, Těžená nevýhradní ložiska, Osvědčení, Výbušniny a Neplatné doklady jsou pravidelně aktualizovány, s registry se intenzivně pracuje. 

Současně probíhají školení zaměstnanců, kteří danou oblast využívají pro svou činnost, včetně proškolování oddělením hospodářské správy a informačních technologií (dále jen „OHSIT“), které rovněž zabezpečuje odbornou a metodickou pomoc při používání základních registrů. Veškerá probíhající školení, a to i do budoucna plánovaná, jsou plně hrazena z prostředků ČBÚ. V neposlední řade rovněž průběžně dochází k aktualizaci dokumentace programového vybavení, spočívající v zajištění a předání uživatelských příruček a příruček pro administrátory systému (OHSIT), v návaznosti na úpravy a aktualizace systému včetně technické dokumentace.

 

2016

 V rámci projektu s názvem Napojení informačního systému Českého báňského úřadu na základní registry, registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/14.08495, spolufinancovaného z fondů EU došlo k instalaci dvou rozšiřujících modulů informačního systému eSpis pro efektivní práci se základními registry, zohledňující specifika státní báňské správy a k dodávce databázového prostředí. V letošním roce, ve dnech 22. 2. 2016 a 26. 2. 2016 proběhlo školení spisové služby eSpis pro státní zaměstnance a zaměstnance SBS, kteří pracují se základními registry, v prostorech ICZ a.s., Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 – Nusle. Celková cena školení činila 48.109,60 Kč včetně DPH. Znalosti ze spisové služby jsou nezbytným předpokladem pro práci v dalším modulu, tj. základních registrů. Dále oddělení hospodářské správy a informačních technologií proškoluje a zabezpečuje odbornou i metodickou pomoc při používání základních registrů. Průběžně rovněž dochází k aktualizaci dokumentace programového vybavení, spočívající v zajištění a předání uživatelských příruček a příruček pro administrátory systému v návaznosti na úpravy a aktualizace systému a aktualizaci technické dokumentace. Náklady technické podpory jsou kalkulovány na dobu udržitelnosti projektu, tzn. v délce pěti let, přičemž jsou rozděleny do šesti kalendářních let.

 

                                                                                 Mgr. Jana Moravcová
                                                                                 administrace a publicita projektu

2014

Projekt „Napojení informačního systému Českého báňského úřadu na základní registry“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj

Český báňský úřad v květnu 2014 úspěšně ukončil svůj projekt „Napojení informačního systému Českého báňského úřadu na základní registry“ v rámci Integrovaného operačního programu, které jsou spolufinancovány z prostředků EU.

Projekt navázal na stávající informační systémy a rozšířil je o funkcionality, které zefektivní činnost SBS a zároveň výkon svěřených agend uvede do souladu se zákonem 111/2009 Sb.,  o základních registrech ve znění pozdějších předpisů. Smyslem projektu bylo vytvoření softwarového propojení dvou systémů: spisové služby ČBÚ a informačního systému datové stránky tak, aby ČBÚ mohl efektivně komunikovat se všemi ostatními uživateli datových schránek. Po zpřístupnění služeb informačního systému katastru nemovitostí prostřednictvím informačního systému základních registrů bude tento modul také zajišťovat informace o vlastnících nemovitostí souvisejících s dobývacími prostory. Modul nahradil dosavadní evidenci, soustředěnou v několika "XLS" tabulkách. Povinné informace jsou v potřebné struktuře převedeny do centrální databáze, vzájemně propojeny a navázány na data v základních registrech. Nákupem IT techniky došlo k modernizaci technického a softwarového vybavení ČBÚ a zlepšení komunikační infrastruktury. Cílem projektu s rozpočtem 3,5 mil Kč bylo zefektivnit činnost obvodních báňských úřadů a Českého báňského úřadu, snížit finanční nároky na chod administrativy a zajistit transparentnost výkonu veřejné správy.

Projekt úzce navazuje na strategii České republiky v oblasti eGovernment, která je popsána ve strategickém dokumentu schváleném vládou České republiky "Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – Strategie realizace Smart Administration v období 2007–2015".

 

 

 Mgr. Jana Moravcová
administrace a publicita projektu

 

Naposledy změněno čtvrtek, 26 září 2019 12:54
Uložit
Uživatelské preference týkající se souborů cookie
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat za účelem měření efektivity webových stránek a pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Souhlasím
Odmítnout
Technické
Technické cookies jsou soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek a poskytování základních funkcí, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webu. Nejsou používány pro sběr osobních údajů uživatelů.
Technické
Souhlasím
Odmítnout