Zefektivnění SBS

Státní báňská správa o krok efektivnější

V dubnu 2012 byl ukončen projekt „Zefektivnění státní báňské správy“, jehož realizace v letech 2010–2012 byla umožněna díky podpoře Evropského sociálního fondu cestou Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt je registrován pod kódem CZ1.04/4.1.00/48.00002 a jeho hlavním cílem bylo zefektivnit výkon činností státní báňské správy. V rámci projektu došlo u vybraných zaměstnanců státní báňské správy k prohloubení zkušeností v oblasti kontrol prováděných u dozorovaných organizací, přinesl poznatky z legislativy v oblasti hornictví a výbušnin. Umožnil proškolit vedoucí a řídící zaměstnance, ale i ostatní zaměstnance státní báňské správy z poznatků řízení, strategického plánování a tzv. měkkých dovedností. Byla završena další úspěšná etapa v implementaci

eubanner

Průběh projektu:

Český báňský úřad směřuje k novodobému modernímu úřadu

V souladu se současným trendem modernizace státní správy se Český báňský úřad úspěšně zapojil do akcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, které jsou financovány z prostředků strukturálních fondů EU. Konkrétně se jedná o oblast podpory 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, která je zaměřena na intervence podporující zvýšení institucionální kapacity, kvality, efektivnosti a transparentnosti činností institucí státní správy a územní veřejné správy.

Český báňský úřad získal na modernizaci státní báňské správy finanční podporu z prostředků Evropského sociálního fondu v ČR a státního rozpočtu ČR v rámci Výzvy č. 48 „Efektivní správní úřad“ Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, do které se přihlásil s projektem „Zefektivnění státní báňské správy“. Strategickým cílem předloženého a schváleného projektu je přispět k posílení institucionální kapacity, kvality, efektivnosti a transparentnosti státní báňské správy. Hlavním cílem projektu je zefektivnit výkon činností státní báňské správy, a to implementací principů projektového a procesního řízení, rozvojem systému řízení a informačního systému Českého báňského úřadu a rozvojem systému lidských zdrojů, vč. dalšího vzdělávání zaměstnanců státní báňské správy.

Identifikace projektu

Projekt „Zefektivnění činnosti Státní báňské správy“ je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Registrační číslo projektu

CZ.1.04/4.1.00/48.00002

Doba realizace

1. 6. 2010 – 30. 4. 2012

Cíl projektu

Český báňský úřad v Praze, podobně jako celá řada dalších správních úřadů, vyvíjí soustavné úsilí o posílení efektivity, organizace a řízení celé Státní báňské správy ČR.

Klíčové postavení má v této oblasti projekt spolufinancovaný z prostředků evropských sociálních fondů č. CZ.1.04/4.1.00/48.00002 „Zefektivnění činnosti Státní báňské správy“, jehož cílem je vytvoření moderního a „klientsky“ orientovaného úřadu.

Hlavním cílem projektu je zlepšení adaptability, produktivity a především profesionality zaměstnanců státní báňské správy. Celý projekt je koncipován tak, aby vybraní zaměstnanci prošli vícestupňovým vzdělávacím programem a získali pracovní kompetence, které odpovídají nejnovějším poznatkům a trendům nejen v oblasti státní báňské správy. Klíčové aktivity jsou proto zaměřeny i na komunikační dovednosti a aktivity vedoucí k osobnímu růstu.

Specifické cíle projektu

 • Zavést strategii plánování a řízení státní báňské správy,
 • zvýšit transparentnost úřadu,
 • zvýšit kvalitu řízení a managementu úřadu,
 • zefektivnit systém řízení lidských zdrojů.

Cílové skupiny

Cílovou skupinou projektu jsou všichni zaměstnanci státní báňské správy, kteří jsou ještě rozděleni na podskupiny. Rozdělení podskupin vychází z definice hlavních společných potřeb podskupiny, na které jsou navázány aktivity projektu.

K dosažení výsledků budou sloužit

KA 03 Analýza a sestavení konceptu inovace systému řízení SBS

Řešení této aktivity bylo ukončeno zpracováním Zprávy z analýz a Konceptu IS a návrhu jeho realizace. Aktivita byla ukončena k 28. 2. 2011 s těmito závěry:

 • byl vypracován návrh centralizovaného IS SBS, který bude obsahovat tři hlavní části: evidenční systém SBS, geografický informační systém GIS SBS a integraci elektronické spisové služby E-spis,
 • navržený koncept sjednocuje datovou základnu SBS pro evidenční činnosti, spisovou službu a služby GIS do jednoho informačního systému, čímž vytváří platforma poskytující komplexní elektronické služby pro potřeby SBS a umožňující efektivní začlenění pro prostředí eGovernmentu,
 • analýzy byly zpracovány pro optimální i minimální variantu s tím, že obě varianty jsou smysluplné, proveditelné a také obhajitelné z hlediska využití dotačních zdrojů IOP (i minimální varianta může být v rámci rozpočtových možností ČBÚ stále nedosažitelná),
 • s ohledem na stávající podmínky a budoucí možnosti financování budování nového IS bude dále vhodné rozvrhnout řešení inovace IS do delšího období – minimálně 3 let.

KA 04 Analýza a vytvoření nového systému řízení lidských zdrojů v systému SBS

Tato aktivita byla ukončena k datu 31. 3. 2011 a to zpracováním následujících materiálů:

 • analýza a vytvoření nového systému řízení lidských zdrojů v prostředí stání báňské správy,
 • koncepce systému řízení lidských zdrojů v prostředí stání báňské správy, vč. návrhu Procesního modelu ŘLZ,
 • implementace systému řízení lidských zdrojů v prostředí státní báňské správy,
 • další podklady (návrh metodického pokynu pro vzdělávání zaměstnanců, návrh opatření k vytvoření nového systému řízení lidských zdrojů, konkretizace plánu vzdělávání, vzory zápisů a prezenčních listin).

KA 02 Příprava a zavedení procesního řízení v rámci Českého báňského úřadu a obvodních báňských úřadů

Základním cílem aktivity KA02 bylo zpracování podrobné analýzy současného stavu procesního řízení v rámci Českého báňského úřadu (ČBÚ) a obvodních báňských úřadů (OBÚ) a navržení opatření, konkrétních postupů a nástrojů pro zvýšení efektivity procesního řízení, snížení nadbytečné regulace a byrokracie, optimalizace přenosu informací a sdílení databáze pro vybrané procesy. Součástí aktivity bylo i vyčíslení ekonomických dopadů realizace navržených opatření a proškolení. Pro řešení aktivity KA02 byl ustaven realizační tým a vybrána odborná poradenská firma pro řešení aktivity (KPMG Česká republika, s.r.o.). Řešení této aktivity bylo ukončeno zpracováním Závěrečné zprávy, zpracované na základě výstupů dvou etap řešení. Aktivita byla ukončena k 31. 1. 2012 s těmito zpracovanými výstupy:

 • Procesní mapy, vč. dekompozice procesů
 • Standardy pracovních postupů
 • Návrh optimalizované struktury přenosu informací
 • Stanovisko k organizační struktuře
 • Stanovisko k organizační struktuře
 • Návrh vnitřního předpisu k organizaci řízení
 • Návrh sdílené databáze
 • Vyčíslení ekonomických dopadů realizace navrhovaných změn
 • Podklady pro školení a školení zaměstnanců

Závěrečná zpráva dále obsahuje

 • Databázi procesů státní báňské správy v členění na
  - strategické procesy
  - klíčové procesy 
  - podpůrné procesy
 • Reporting jednotlivých OBÚ na sjednocených formulářích
 • Návrh provázanosti reportingu OBÚ s databází ČBÚ

KA 05 Realizace programů vzdělávání

V současné době již zrealizováno.

Obecně prošli absolventi programu vzdělávání čtyřmi typy kurzů:

 1. Rozvoj a prohlubování komunikačních schopností báňských inspektorů
 2. Školení v oblasti právních předpisů a jejich změn
 3. Školení z hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
 4. Rozvoj manažerských schopností řídících pracovníků

Rozvoj a prohlubování komunikačních schopností báňských inspektorů

Kurz byl organizován jako celkově třídenní a byl realizován jednak formou prezentací a jednak formou seminářů s prvky testů a řešení modelových situací. Cílem a obsahovou náplní kurzu bylo posílit a rozvinout komunikační dovednosti báňských inspektorů a ostatních zaměstnanců státní báňské správy, kteří přicházejí do styku s veřejností. Podrobně byly diskutovány např. zásady vedení dialogu, asertivita v jednání, metody mediace a facilitace, řešení krizových situací a neférových útoků. Tato aktivita byla tedy zaměřena na rozvoj komunikačních dovedností, zvyšování efektivity komunikačních toků a rozvoj v oblasti asertivního přístupu k řešení konfliktů, prevenci zvládání konfliktů, zásady telefonické komunikace a zvýšení motivace a loajality.

Jako doklad o aktivní účasti na kurzu obdržel každý z absolventů certifikát.

Školení v oblasti právních předpisů a jejich změn

Jednalo se o dvoudenní školení, jehož základem byla elektronická prezentace probíraných poznatků s operativním doplňováním informací ze strany školitelů, kterými byli odborníci z řad zaměstnanců státní báňské správy.

Zvyšující se právní vědomí občanů klade velký důraz také na činnost správních úřadů. Proto bylo školení zaměřeno na oblast práva, která úzce souvisí se správní činností státní báňské správy. Předmětem prezentací a průběžné diskuse byly zejména předpisy tzv. horního práva (hmotně-právní) a předpisy procesně-právní, kterými jsou především správní řád a daňový řád.

Podmínkou absolutoria kurzu bylo vypracování zkušebního testu s úspěšností minimálně 80 %.

Školení z hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

Kurz byl organizován jako celkově třídenní s lektorským zázemím z řad pracovníků státní báňské správy.

Na základě legislativních východisek a praktických zkušeností školitelů byly v průběhu celého kurzu systematicky prohlubovány znalosti absolventů v oblasti kontrolní a inspekční činnosti při výkonu vrchního dozoru orgány státní báňské správy.

Podrobně byly diskutovány problémové, obsahově významné či legislativně nové okruhy činnosti Státní báňské správy ČR (nakládání s výbušninami, požární ochrana v podzemí, podzemní stavitelství, nakládání s odpady apod.).

Rozvoj manažerských schopností řídících pracovníků

Školení 30 manažerů Státní báňské správy ČR v celkovém rozsahu čtyř dnů. Cílem kurzu bylo posílit manažerské schopnosti vedoucích zaměstnanců v rovině praktické i teoretické.

Vedle posílení celé řady konkrétních manažerských dovedností (prezentační a komunikační schopnosti, motivace a hodnocení zaměstnanců, řešení konfliktu a stresu, atd.), byly obsahovou náplní kurzu také teoretické poznatky z oblastí metod a stylů řízení (metoda BSC, metoda CAF, Smart Administration, aj.).

Jako doklad o aktivní účasti na kurzu obdržel každý z absolventů certifikát, a to na základě účasti a závěrečného testu.

Školení zajišťovala firma Proces s.r.o.

Fotodokumentace školení pracovníků

Školení pracovníků - 1. fotografie

Školení pracovníků - 2. fotografie

Školení pracovníků - 3. fotografie

Školení pracovníků - 4. fotografie

Naposledy změněno pátek, 05 duben 2019 14:37
Uložit
Uživatelské preference týkající se souborů cookie
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat za účelem měření efektivity webových stránek a pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Souhlasím
Odmítnout
Technické
Technické cookies jsou soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek a poskytování základních funkcí, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webu. Nejsou používány pro sběr osobních údajů uživatelů.
Technické
Souhlasím
Odmítnout