Aktualizováno

Energetické úspory v administrativní budově ČBÚ

EU fodny

 1. Název projektu:

Energetické úspory v administrativní budově ČBÚ, Kozí 4, Praha, registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008261

 1. Operační program:

Operační program Životní prostředí

 1. Specifický cíl:
  • Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
 1. Žadatel: Český báňský úřad
 2. Předmět projektu:

V souladu s článkem 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne
25. října 2012 o energetické účinnosti schválila vláda České republiky rozsah plánovaných energeticky úsporných opatření realizovaných ústředními institucemi v budovách jimi vlastněných a užívaných, a to v letech 2016–2020, s cílem dosáhnout potřebných úspor energie.

V souladu s usnesením vlády řeší projekt energeticky úsporná opatření na budově Českého báňského úřadu v Kozí ulici v Praze.

Vzhledem k tomu, že budova je v památkové rezervaci, všechna opatření jsou navržena tak, aby nedošlo ke znehodnocení kulturního dědictví a objekt dále sloužil svému účelu.

Realizací navržených opatření dojde k úspoře 25,2 % spotřeby energie, což představuje
669 GJ za rok, a ke snížení emisí CO2 o 37,15 t/rok.

 1. Cíle projektu:

Cílem projektu je dosažení úspory energie a emisí CO2 na budově Českého báňského úřadu, Kozí 4, Praha 1.

Plnění výše uvedeného cíle bude dosaženo:

 1. kompletní výměnou výplňových konstrukcí (oken) v objektu,
 2. seřízením otopné soustavy po výměně oken,
 3. zavedením energetického managementu

Navržená opatření k úsporám energie navazují na již provedené aktivity v minulosti:
na kompletní rekonstrukci otopné soustavy, při níž došlo k výměně rozvodů a otopných těles. Do otopné soustavy byl implementován také systém IRC pro kontrolu nastavení teplot v jednotlivých místnostech.

Realizací energeticky úsporných opatření na budově Českého báňského úřadu tak dojde
k naplnění usnesení vlády o energetických úsporách na vládních budovách v souladu
s článkem 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012
o energetické účinnosti.

 1. Klíčové aktivity:

V rámci projektu Energetické úspory v administrativní budově ČBÚ, Kozí 4, Praha budou
na budově Českého báňského úřadu realizovány následující aktivity:


Klíčová aktivita 1 – byl vybrán dodavatel na zpracování projektové dokumentace
pro paspartizaci a výměnu oken.  Bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele nových oken, jakož i jejich výměnu v budově Českého báňského úřadu.

Klíčová aktivita 2 - dojde k realizaci vlastních energeticky úsporných opatření: k výměně oken, k vyvážení otopné soustavy po výměně oken a k zavedení energetického managementu

Klíčová aktivita 3 - součástí realizace projektu bude i řízení projektu.  V rámci řízení projektu proběhne povinná publicita projektu dle podmínek OPŽP.

 1. Cílové skupiny projektu:

Vlastníci veřejných budov

Vlastníkem budovy, na které budou probíhat opatření vedoucí k energetickým úsporám je Česká republika. Budova slouží jako sídlo Českého báňského úřadu, který byl zřízen zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako ústřední orgán státní správy České republiky.

Budovu využívají zaměstnanci Českého báňského úřadu, kteří díky provedeným opatřením budou pracovat v příznivějších mikroklimatických podmínkách.

 1. Náklady projektu:

Celkové náklady projektu: 20 503 545 Kč (z toho podíl EU 7 276 614 Kč, podíl z programu Nová zelená úsporám 8 186 191 Kč, vlastní zdroje žadatele 5 040 740 Kč).

 1. Realizace projektu:

Datum zahájení projektu: 1.8.2019

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2020

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Souhlasím
Decline
Unknown
Unknown
Souhlasím
Decline