pondělí, 16 leden 2017 09:29

Povolování obchodování s výbušninami dle zákona č. 451/2016 Sb.

Napsal(a)

Dne 13. ledna 2017 nabývá účinnosti zákon č. 451/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití.

Uvedeným zákonem se k 13. lednu 2017 mimo jiné rovněž ruší vyhláška č. 153/2008 Sb., o vzorech tiskopisů žádostí o udělení povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin. Od tohoto data se podává žádost o povolení k nabývání, předávání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin Českému báňskému úřadu na formuláři, jehož vzor má uveřejnit Český báňský úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 25k zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 451/2016 Sb.

Vzory shora uvedených žádostí jsou uveřejněny na webových stránkách státní báňské správy, odkud je možno je stáhnout ze sekce INFORMACE/Formuláře/Výbušniny.

Na základě vydání zákona č. 451/2016 Sb. se tak od 13. ledna 2017 mění formuláře pro nabývání, předávání, dovoz, vývoz a tranzit výbušnin a zároveň některé podmínky s tímto související.

Zásadní změnou v oblasti povolování nabývání výbušnin je, že žádosti o tato povolení od uvedeného data přijímá a vyřizuje Český báňský úřad.

Zasílání žádostí může probíhat i podle § 18 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, který zní: „Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba a právnická osoba může provádět úkon vůči orgánu veřejné moci, má-li zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu, prostřednictvím datové schránky.“.

S ohledem na povinnost organizace podle ustanovení § 25g odst. 1 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 451/2016 Sb., je rozhodnutí Českého báňského úřadu vyhotovováno vždy v listinné podobě a v této podobě i oznámeno žadateli.

Správní poplatek za vydání povolení ve výši 500 Kč (Položka 60 odst. 1 písm. c) Přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) lze platit kolkovými známkami nebo na účet Českého báňského úřadu č. 3711 – 4021001/0710, pro zahraniční platby IBAN: CZ14 0710 0037 1100 0402 1001, BIC: (SWIFT) CNBA CZ PP, vedeny u České národní banky, Praha 1, s uvedením příslušného variabilního symbolu, a to v souladu s ustanovením § 6 odst. 8 cit. zákona. Variabilní symbol k platbě bude žadateli sdělen po doručení předmětné žádosti Českému báňskému úřadu a jejímu zaprotokolování (přidělení č.j.). Z toho důvodu je vhodné podávat žádosti jednotlivě, tzn., že jedna datová zpráva může obsahovat pouze jednu žádost.

V Praze dne 12. ledna 2017

Zpracovali:

Ing. Josef Turek (tel. 221 775 353) a Ing. Josef Slovák (tel. 221 775 349), ústřední báňští inspektoři oddělení výbušnin ČBÚ

Za oddělení výbušnin ČBÚ:

Ing. Martin Malíř, vedoucí oddělení výbušnin ČBÚ

logo cbu

Číst 17371 krát
Uložit
Uživatelské preference týkající se souborů cookie
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat za účelem měření efektivity webových stránek a pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Souhlasím
Odmítnout
Technické
Technické cookies jsou soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek a poskytování základních funkcí, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webu. Nejsou používány pro sběr osobních údajů uživatelů.
Technické
Souhlasím
Odmítnout