středa, 09 červenec 2014 12:56

Tisková zpráva k materiálu s názvem Zpráva o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2013

Napsal(a)

Tisková zpráva č. 19  

Usnesením vlády České republiky č. 153 ze dne 12. března 2013 o Plánu nelegislativních úkolů vlády na zbývající část 1. pololetí 2014 a o Přehledu námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2014, bylo uloženo předsedovi Českého báňského úřadu zpracovat a předložit vládě České republiky „Zprávu o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2013“. Termín předložení zprávy k informaci vládě byl stanoven do 30. 6. 2014.
    Obdobně jako v minulých letech, i letošní „Zpráva o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2013“ (dále jen „Zpráva“) hodnotí stav bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu v organizacích, ve kterých vrchní dozor vykonává státní báňská správa, a nově v organizacích, ve kterých orgány státní báňské správy vykonávají vrchní dozor nad zajišťováním bezpečného stavu podzemních objektů.

    Ve srovnání s rokem 2012 došlo v roce 2013 ke snížení jak počtu smrtelných pracovních úrazů, tak celkového počtu ostatních závažných událostí. Snížení celkového počtu pracovních úrazů vedl k dosažení nejlepšího výsledku od počátku sledování. Absolutní počet všech úrazů s pracovní neschopností více jak 3 dny v roce 2013 byl nejnižší v celé historii sledování úrazovosti v oblasti dozoru orgány státní báňské správy. Proti roku 2006 byl v roce 2013 zaznamenán pokles počtu úrazů o 54 %. Opatření Českého báňského úřadu (dále jen „ČBÚ“) přijatá k prošetřování závažných pracovních úrazů a závažných provozních nehod, v oblasti plánování a výkonu kontrolní činnosti a v oblasti tvorby báňské legislativy, se projevila pozitivně a přispěla k postupnému zvyšování bezpečnosti v hornictví.
V průběhu roku 2013 došlo při činnostech podléhajících vrchnímu dozoru státní báňské správy celkem k 4 smrtelným pracovním úrazům. Ve srovnání s rokem 2012 se jedná o pokles o 4 případy.
Z celkového počtu 4 smrtelných pracovních úrazů došlo ke 2 smrtelným úrazům v souvislosti s těžbou černého uhlí, 1 smrtelnému úrazu v souvislosti s povrchovým dobýváním hnědého uhlí a 1 smrtelnému úrazu při dobývání nerudních surovin povrchovým způsobem. Srovnání smrtelných pracovních úrazů podle jejich zdrojů bylo provedeno v souladu s platným NV č. 201/2010 Sb.
    V roce 2013 byl počet smrtelných úrazů při hlubinné těžbě černého uhlí o tři případy nižší než v roce 2012. Při těžbě hnědého uhlí došlo k jednomu smrtelnému úrazu, což je o jeden případ více než v roce 2012.
Zpráva se věnuje i činnosti státní báňské správy v oblasti výkonu vrchního dozoru
nad bezpečností práce a provozu, a to formou kontrolní a inspekční činnosti ČBÚ a obvodních báňských úřadů, legislativní činnosti a řízení výzkumu a vývoje.
    Na základě reformy VaV schválené usnesením vlády ČR č. 287/2008 byla ČBÚ odebrána od roku 2011 možnost poskytování dotací a průřezovým poskytovatelem dotací v oblasti bezpečnosti bylo ustanoveno Ministerstvo vnitra ČR, které však řešené úkoly zaměřuje do oblasti zajištění bezpečnosti státu a ne do oblasti bezpečnosti při výkonu hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Zřejmě proto jsme u tohoto poskytovatele uspěli od roku 2010 pouze s jedním projektem, jehož řešení probíhalo bez gesce ČBÚ a bylo v roce 2013 ukončeno. Jednalo se o projekt s názvem „Aktualizace krizových (havarijních) plánů jednotlivých krajů pro zajištění bezpečnosti obyvatel měst a obcí ve vztahu k mimořádným událostem při provádění hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a nakládání s výbušninami ve spolupráci s hasičským záchranným sborem“.
    Nově vzniklá Technologická agentura ČR postupně vyhlašuje mimo jiné i programy k řešení potřeb státní správy a pro ČBÚ se naskytla možnost uplatnit své projekty formou veřejných zakázek v rámci programu BETA s řešením od roku 2012. V průběhu roku 2013 v rámci tohoto programu pokračovalo řešení tří projektů.

 

    Legislativní činnost ČBÚ spočívala v r. 2013 v přípravě nových zákonů, nařízení vlády, vyhlášek a dalších důležitých materiálů legislativní povahy v gesci Českého báňského úřadu, a zároveň i v poskytování součinnosti jiným resortům při legislativních pracích – viz kapitola 3.4 Zprávy, konkrétně:
-    zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití, připravovaný od roku 2012,
-    nařízení vlády č. 84/2013 Sb., o požadavcích na jednoznačné označování výbušnin pro civilní použití,
-    zákon č. 168/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů,
-    vyhláška č. 12/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů,
-    vyhláška č. 13/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů.

    V průběhu roku 2013 byla připravována novelizace vyhlášky č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon o prekurzorech výbušnin. Práce na tomto zákonu byly zahájeny v návaznosti na vydání Nařízení EU č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání.

Zástupci ČBÚ rovněž spolupracovali s dalšími orgány státní správy v rámci různých pracovních skupin na přípravě nových právních předpisů a koncepčních materiálů. ČBÚ se rovněž aktivně účastnil meziresortních připomínkových řízení k návrhům právních předpisů zpracovaných jinými resorty. Výsledkem meziresortní spolupráce bylo i zpracování návrhů právních předpisů, které vyšly v roce 2013 a zasahují do oblasti horního práva. Příkladem takového právního předpisu je zákon č. 257/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí.
    Kapitola 4. Zprávy, stručně analyzuje rizika a problémy hornictví v roce 2013 a nastiňuje zaměření činnosti SBS v roce 2014. Orgány státní báňské správy při výkonu své dozorové činnosti nadále věnují zvýšenou pozornost v organizacích vykonávající jak činnost prováděných hornickým způsobem (ražby tunelů), tak hornickou činnost, která je spojená s rizikem vzniku důlních otřesů, nahromadění a zapálení metanu anebo důlních požárů. Podobně lze očekávat problémy v plnění povinností organizací v oblasti BOZP a to v důsledku přetrvávání hospodářské recese a při používání outsourcingu.
    ČBÚ od roku 2002 pravidelně oceňuje organizace „Cenou za bezpečnost v hornictví – Zlatý Permon“. Tato cena se propůjčuje a uděluje subjektům podléhajícím dozoru státní báňské správy ČR jako projev uznání za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce. Cena je zřízena ČBÚ, Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborovým svazem Stavba ČR, pro subjekty, které podléhají dozoru státní báňské správy. Ceny jsou udělovány v pěti, níže uvedených, kategoriích.
    
    
    
    Přehled vítězů jednotlivých kategorií soutěže „Zlatý Permon“ za rok 2013 uvádí následující tabulka:

 

I. kategorie

II. kategorie

III. kategorie

IV. kategorie

V. kategorie

hornická činnost prováděná hlubinným způsobem – hlubinný důl

hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – uhelný lom

hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – lom, těžba písku nebo štěrkopísku

(subjekt s alespoň
51 zaměstnanci)

činnost prováděná hornickým způsobem, včetně těžby ropy

(subjekt s alespoň
51 zaměstnanci)

hornická činnost nebo činnost prováděná hornickým způsobem

(subjekt s nejvýše
50 zaměstnanci)

OKD, a.s., Důl Darkov

Severní energetická a.s.

Sklopísek Střeleč a.s.

MND a.s.

Vápenka Vitoul s.r.o.

Číst 32912 krát
Uložit
Uživatelské preference týkající se souborů cookie
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat za účelem měření efektivity webových stránek a pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Souhlasím
Odmítnout
Technické
Technické cookies jsou soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek a poskytování základních funkcí, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webu. Nejsou používány pro sběr osobních údajů uživatelů.
Technické
Souhlasím
Odmítnout