Aktualizováno

KOMENTÁŘ K VEŘEJNÉMU PORTÁLU SBS

ČBÚ zavedl možnost elektronické komunikace s orgány státní báňské správy (SBS) v elektronické podobě, který je publikován do internetu prostřednictvím Veřejného portálu SBS, a tak je dostupný veřejnosti, což v praxi znamená, že je nově všem (hornickým organizacím i (podnikajícím) fyzickým osobám) umožněno podávat většinu žádostí a (o)hlášení ČBÚ nebo obvodním báňským úřadům (OBÚ).[1]

Veřejný portál SBS je napojen na nový interní agendový informační systém (AIS) SBS, díky čemuž mohou být podání učiněná přes portál zpracovávána oprávněnými úředními osobami na ČBÚ i OBÚ efektivněji, neboť se údaje z žádostí i (o)hlášení automatizovaně načítají přímo do interního informačního systému (IS), kde dochází k jejich dalšímu zpracování (vedení řízení o žádosti, promítnutí údajů z pololetních hlášení k povolení obchodu s výbušninami atd.).

V současnosti jsou na Veřejném portále SBS zpřístupněny tyto agendy:

  • Správa dobývacích prostorů (DP)
  • Povolování hornické činnosti (HČ) a činnosti prováděné hornickým způsobem (ČPHZ)
  • Schvalování tvorby a povolování čerpání finančních rezerv na sanace a rekultivace, na důlní škody a na nakládání s těžebním odpadem (TO)
  • Nakládání s TO a provoz úložných míst TO
  • Oprávnění a osvědčení
  • Správa výbušnin
  • Povolování ohňostrojných prací
  • Prekurzory výbušnin

Již nyní mohou veřejnost i organizace využít nový Veřejný portál SBS dostupný na adrese https://verejnost.cbusbs.cz. Portál nabízí své služby bez nutnosti registrace, umožňuje však i přihlášení - buď prostřednictvím e-identity (s využitím elektronického občanského průkazu), nebo pomocí autentizační služby IS datových schránek. Přihlášení tímto zabezpečeným způsobem nabízí výhodu v předvyplnění známých údajů (identifikace osoby) do formulářů podání a možnosti sledování stavu vyřizování podání v sekci „Moje podání“.

Podání učiněná bez přihlášení uvedenými cestami je v souladu s platnou legislativou nezbytné doplnit dodáním listinné podoby podání. I v tomto případě však zůstává nespornou výhodou možnost automatizovaného načtení údajů podání do interního systému SBS.

Veřejný portál SBS je projektován tak, aby přímo podatele navedl, co musí být předmětem příslušného podání. Formuláře jsou interaktivní, což znamená, že v případě zadání nesprávné hodnoty se buňka s textem zbarví do červena a zobrazí se textová informace specifikující vadu v podání. Samozřejmostí jsou i různé „našeptávače“ s výběrem, který dokončí hodnoty zadané v příslušné kolonce např. dle celostátních číselníků nebo specifických oborů hodnot využívaných v dané agendě. K formuláři lze připojovat i různé přílohy, které jsou nezbytnou součástí podání (plán otvírky, přípravy a dobývání, plán využívání ložiska, mapová dokumentace …). Maximální velikost příloh je nastavena na 17 MB, aby bylo možné zprávu elektronicky doručit emailem nebo datovou zprávou (v případě větší velikosti příloh je žádoucí vyřešit jednoduše takovou situaci ve spolupráci s příslušným báňským úřadem).

Některé parametry či informace lze zadat buď přímo do formuláře, nebo v souboru s definovanou strukturou, ze které lze data automatizovaně načíst do interního AIS. Vzory pro jednotlivé přílohy lze stáhnout v příslušné agendě a poté připojit k žádosti. Jedná se například o souřadnice vrcholů DP, pozemky dotčené HČ či ČPHZ anebo nezbytnost pro žadatele, kterou je navržení účastníků řízení (tento předdefinovaný vzor účastníků řízení je nyní vyvíjen a bude brzy zprovozněn). Tyto eventuality ocení především organizace, u kterých by z důvodů velkého počtu těchto informací vyplňování on-line zabralo velký čas.

Před odesláním podání je zkontrolováno, zdali formulář splňuje všechny požadavky stanovené předpisy, i zda jsou údaje správné po formální stránce (např. formáty čísel, dat, adresní údaje atp.).

SBS je mimo jiné i prostřednictvím svého Veřejného portálu veden snahou přiblížit veřejné služby všem, zajistit jejich maximální dostupnost a kvalitu. Veřejnost může nově podávat žádosti či (o)hlášení přímo z kanceláře nebo „tepla domova“. Jedná se o oboustranně efektivní elektronickou komunikaci, neboť data, která jsou zaslána orgánům SBS Veřejným portálem, jsou ve formátu, který umožňuje oprávněné úřední osobě (pracovníku ČBÚ a OBÚ) provést snadno kontrolu, zda jsou údaje správné po formální stránce, a provést například identifikaci účastníků řízení, kontrolu vlastníků pozemků v dotčeném území, a u žádosti týkající se například DP kontrolu správnosti podatelem vyplněných souřadnic jednotlivých vrcholů.

Proto lze očekávat, že bude tato služba využívána všemi, jak veřejností a organizacemi, tak i pracovníky SBS, jako nejlepší a jediná správná alternativa.

Veřejný portál SBS je vytvořen pro veřejnost tak, aby měl splňovat všechny požadavky a aby byl co nejjednodušší a zároveň nejefektivnější. Proto všichni, kdo se podílejí na jeho vývoji, ocení jakoukoliv připomínku či nápad směřující k jeho zdokonalování na k tomu vytvořené e‑mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

[1]     Veřejný portál SBS je součástí Agendového informačního systému SBS vyvíjeného pro ČBÚ společností Asseco Central Europe, a.s.

Naposledy změněno středa, 07 únor 2024 07:43
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Souhlasím
Decline
Unknown
Unknown
Souhlasím
Decline